Regulamin

Sklep vasco-electronics.pl zwany dalej Sklepem jest własnością i jest obsługiwany przez firmę Vasco Electronics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Krakowie przy al. Pokoju 1, lok.350, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, pod nr 0000421705, REGON: 122581850, NIP: 6772369151, numer telefonu kontaktowego: +48 12 2518066 adres email kontakt@vasco-electronics.pl.

Regulamin

Regulamin dokonywania zakupów

 1. 1. Pojęcia Użyte w Regulaminie oznaczają:

  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która kupuje produkty i dokonuje Zamówień w ramach Sklepu;
  2. Konsument - osoba fizyczna, która w transakcjach działa w celach niezwiązanych ze swoją działalnością handlową, gospodarczą lub zawodową;
  3. Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym Regulaminie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  4. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego vasco-electronics.pl
  5. Sklep - serwis internetowy będący sprzedawcą dostępny pod adresem: vasco-electronics.pl, za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać zakupów;
  6. Sprzedawca - Spółka Vasco Electronics Sp. z o.o. S.K.A, która jest właścicielem Sklepu.
  7. Produkty - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym. Produkty sprzedawane w Sklepie stanowią również treści cyfrowe (pakiety językowe) oraz towary z elementami cyfrowymi zgodnie z definicją ujętą w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
  8. Doładowanie - Produkt obejmujący internetowy pakiet danych bądź zasilenie karty sim;
  9. Umowa sprzedaży - Umowa zgodnie, z którą sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę za pośrednictwem Sklepu, zawarta pomiędzy firmą Vasco Electronics Sp. z o.o. S.K.A. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę i cenę Towaru.
 2. 2. Postanowienia ogólne

  1. 2.1. Realizacja sprzedaży w Sklepie odbywa się według poniższego regulaminu.
  2. 2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2019. 134 t.j.) w Dyrektywie 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego z dnia 8 czerwca 2000 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 178, str. 1), Dyrektywie 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych, Dyrektywie 2019/771 w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów oraz w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm., dalej jako „ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.”)
  3. 2.3. Klient zamawiający w Sklepie powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Podczas składania Zamówienia Klient zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. checkbox.
  4. 2.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej sklepu: https://vasco-electronics.pl/regulamin-sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  5. 2.5. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, mają charakter informacyjny i stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, a nie ofertę.
 3. 3. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz procedura zawarcia Umowy sprzedaży

  1. 3.1. Zamówienia na Produkty oferowane na stronie Sklepu można składać za pośrednictwem strony Sklepu, przez telefon oraz pocztą elektroniczną.
  2. 3.2. Zamówienia za pośrednictwem strony Sklepu vasco-electronics.pl oraz poczty elektronicznej można składać całą dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia telefoniczne można składać w godzinach podanych w zakładce "Kontakt".
  3. 3.3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://vasco-electronics.pl, dokonać wyboru towaru, dodać wybrany Produkt do koszyka oraz podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
  4. 3.4. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku „Zamów i zapłać” - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produkt. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
  5. 3.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
   1. a) przedmiotu zamówienia
   2. b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
   3. c) wybranej metody płatności,
   4. d) wybranego sposobu dostawy
  6. 3.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Vasco Electronics Sp. z o.o. S.K.A. Umowy sprzedaży,zgodnie z treścią Regulaminu.
  7. 3.7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem potwierdzenia przyjęcia oferty przez Sprzedawcę zgodnie z ust. 3.8 Regulaminu.
  8. 3.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  9. 3.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem i informacjami podanymi w “Potwierdzeniu zamówienia”.
  10. 3.10. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Klienta, w ramach usług Sklepu treści o charakterze bezprawnym.
  11. 3.11. Klient zobowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Sklepu w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sklepu oraz osób trzecich.
  12. 3.12. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz niedostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Sklepu następujących treści:
   1. a) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Sklepu lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
   2. b) naruszających dobra osób trzecich lub uzasadnione interesy Sklepu, naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne lub dobre obyczaje,
   3. c) niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  13. 3.13. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku usług, w których rozpoczęto świadczenie usług (w tym dot. oprogramowania i treści cyfrowych) w sytuacji kiedy usługi wykonano w całości za zgodą Konsumenta przed upływem okresu do odstąpienia. W przypadku rozpoczęcia za zgodą konsumenta świadczenia usług przed upływem okresu uprawniającego do odstąpienia od umowy Konsument przy wykonaniu prawa odstąpienia od umowy będzie obciążony poniesionymi przez przedsiębiorcę uzasadnionymi kosztami świadczonych usług za okres do momentu odstąpienia od umowy.
 4. 4. Płatność i dostawa

  1. 4.1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie internetowym są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Do prezentowanych cen towarów dolicza się koszt dostawy zamówienia. Uzupełnienie kosztów dostawy następuje w momencie składania zamówienia.
  2. 4.2. Koszty przesyłki podawane są przed złożeniem zamówienia.
  3. 4.3. Przesyłki realizowane są firmą kurierską UPS, a w przypadku wysyłki poza Unię Europejską - kurierem Pocztex. W przypadku wysyłki na teren Rzeczypospolitej Polskiej, termin realizacji zamówienia to 2-3 dni. W przypadku wysyłek zagranicznych czas ten może wydłużyć się do 14 dni.
  4. 4.4. Ceny przesyłek:
   1. a) Kurier UPS (przedpłata) - 0 PLN,
   2. b) Kurier UPS (pobranie) - 10 PLN,
  5. 4.5. W Sklepie płatności za zakupy i dostawę można dokonywać w następujący sposób:
   1. - gotówką przy odbiorze
   2. - przelewem z góry na konto Vasco Electronics
   3. - kartą płatniczą lub przelewem błyskawicznym w systemie DotPay.pl
   Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24. Płatności kartą kredytową obsługiwane są przez firmę Six Payment Services.
  6. 4.6. Każde zamówienie realizowane jest wraz z fakturą, potwierdzającą kwotę zakupu oraz wyszczególniającą zakupione produkty.
  7. 4.7. Zawarcie umowy zostaje potwierdzone przez Sklep niezwłocznie na trwałym nośniku (w postaci pliku przesłanego mailowo w formie elektronicznej, nie później niż w chwili dostarczenia rzeczy.
 5. 5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  Firma Vasco Electronics dokłada wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe. W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz naszej polityce cookies, zapraszamy do zapoznania się z naszą polityką prywatności.
 6. 6. Zwroty i odstąpienie od umowy

  1. 6.1. Konsument, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki ma prawo odstąpić od umowy kupna Produktu w Sklepie internetowym, bez podania przyczyny.
  2. 6.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym przesyłka została doręczona na adres wskazany przez Klienta lub Klientowi został nadany dostęp do treści cyfrowej.
  3. 6.3. Odstąpienie od umowy powinno być w formie jednoznacznego oświadczenia woli złożonego pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub telefonicznie. Szczegółowa procedura odstąpienia od umowy wraz z przykładowym formularzem odstąpienia od umowy znajduje się w zakładce „Odstąpienie od umowy”.
  4. 6.4. Konsument powinien odesłać przedmiot umowy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres: Vasco Electronics Sp. z o.o. S.K.A., ul. Krakowska 23, 32-065 Krzeszowice. Informacja o zwrocie towaru może być zgłoszona na adres poczty elektronicznej: kontakt@vasco-electronics.pl lub telefonicznie pod nr +48 12 2518066.
  5. 6.5. Niezwłocznie po otrzymaniu jednoznacznego oświadczenia odstąpienia od umowy prześlemy Konsumentowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku, w postaci e-maila.
  6. 6.6. Koszty odesłania zwracanego towaru ponosi Konsument.
  7. 6.7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. 7. Reklamacje

  1. 7.1. Obowiązkiem Sklepu jest dostarczenie towaru bez wad.
  2. 7.2. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klientów za niezgodność produktu z Umową sprzedaży, w zakresie określonym w kodeksie cywilnym i innych przepisach powszechnie obowiązujących a wobec Konsumentów również na podstawie ustawy o prawach konsumenta.
  3. 7.3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawem lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: kontakt@vasco-electronics.pl lub telefonicznie pod nr +48 12 2518066 lub pocztą tradycyjną na adres: Vasco Electronics Sp. z o.o. S.K.A., ul. Krakowska 23, 32-065 Krzeszowice.
  4. 7.4. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
  5. 7.5. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zawartość paczki powinna zostać sprawdzona w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń paczki lub niezgodności zawartości z zamówieniem należy zgłosić to kurierowi w celu sporządzenia protokołu szkody. Podpisany protokół ułatwi rozpatrzenie reklamacji.
  6. 7.6. W przypadku treści cyfrowych, Sprzedawca podejmuje działania zmierzające do doprowadzenia zgodności treści cyfrowej z umową.
  7. 7.7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
   1. a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
   2. b) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz
   3. c) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  8. 7.8. Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji prześlemy Klientowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia na trwałym nośniku, w postaci wiadomości e-mail.
  9. 7.9. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie objęte są 24-miesięczną gwarancją producenta. Treść i warunki gwarancji dostępne są tutaj.
  10. 7.10. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym użyciem, konserwacją niezgodną z instrukcją obsługi lub zużycia, a także w skutek braku bieżących aktualizacji Produktów.
  11. 7.11. Gwarancja również nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zalaniem, zgnieceniem, pomięciem.
  12. 7.12. Produkt wysłany do reklamacji, a nie odebrany przez klienta w ciągu 1 roku zostanie zutylizowany. Klient może zostać obciążony kosztami przechowywania i utylizacji.
  13. 7.13. Więcej informacji na temat reklamacji znajduje się na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Zwrot towaru”.
 8. 8. Informacja w zakresie ODR

  Platforma ODR to interaktywna strona internetowa stanowiąca jeden punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowo rozwiązać spór (ODR ― Online Dispute Resolution). Za jej pośrednictwem można złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet, zarówno w kraju, jak i za granicą. Odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu. Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe (w Polsce jest to UOKiK). Platforma jest dostępna pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL oraz podać swój Jako pierwszy punkt kontaktu podajemy nasz adres e-mail: kontakt@vasco-electronics.pl
 9. 9. Wymagania techniczne

  1. 9.1. Vasco Electronics prowadzi sprzedaż Produktów poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet.
  2. 9.2. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
  3. 9.3. Sklep dokłada starań, aby korzystanie z serwisu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kb/s
  4. 9.4. Informujemy, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie (wirus).
  5. 9.5. Dla zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu, zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Klient posiadało w szczególności:
   1. a) system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień. Program antywirusowy powinien być aktualny,
   2. b) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
   3. c) zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
   4. d) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Javascript w przeglądarce internetowej,
   5. e) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
  6. 9.6. Poza zagrożeniami wynikającymi z wirusów, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Sklep oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu.
  7. 9.7. Za problemy techniczne, związane z wadliwym funkcjonowaniem posiadanego przez Klienta sprzętu elektronicznego oraz za brak parametrów umożliwiających Klientowi odbiór danych Sklep nie ponosi odpowiedzialności.
 10. 10. Postanowienia końcowe

  1. 10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Vasco Electronics Sp. z o.o. S.K.A. a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom zgodnie z praktyką nie naruszającą zbiorowych interesów konsumentów.
  2. 10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Vasco Electronics Sp. z o.o. S.K.A. a Klientem, który nie jest konsumentem w, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Vasco Electronics Sp. z o.o. S.K.A.
  3. 10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa polskiego. Postanowienie to nie uchybia prawom konsumentów innych krajów Unii Europejskiej w zakresie w jakim prawo obowiązujące w kraju ich zamieszkania przyznaje im szersze uprawnienia niż wynikające z niniejszego regulaminu.
  4. 10.4. Regulamin został sporządzony w języku Polskim, a następnie przetłumaczony na inne języki. W przypadku braku spójności w tłumaczeniu rozstrzygające znaczenie ma Regulamin w języku Polskim.
 11. 11. Zmiany regulaminu

  1. 11.1. O planowanej zmianie niniejszego regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie vasco-electronics.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Klienci posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
  2. 11.2. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż w dniu wprowadzenia zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient posiadający Konto Użytkownika, nie zaakceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie pisemnie na adres Vasco Electronics Sp. z o.o. S.K.A., ul. Krakowska 23, 32-065 Krzeszowice lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@vasco-electronics.pl, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.