REGULAMIN

Dostawca usług:

Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie sklepu pod adresem vasco-electronics.pl (dalej “Sklep”) jest spółka Vasco Electronics Góralski Group S.K.A. z siedzibą w Krakowie przy al. 29 Listopada 20, 31-401 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, pod nr 0000421705, REGON: 122581850, NIP: 6772369151, adres email [email protected].

Słownik pojęć:

 • FORMULARZ KONTAKTOWY I CZAT – formularz i czat dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem strony Sklepu internetowego.
 • FORMULARZ ZAMIESZCZANIA OPINII - formularz dostępny w Sklepie internetowym lub dostarczany przez naszych partnerów umożliwiający zamieszczanie opinii o Towarach Sprzedawcy.
 • FORMULARZ ZAMÓWIENIA - formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.
 • KLIENT - podmiot na rzecz, którego mogą być/są świadczone usługi drogą elektroniczną lub który zamierza zawrzeć/zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 • KONSUMENT - zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Za Konsumenta uznaje się także osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zawierającą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością w przypadku, gdy nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.
 • NEWSLETTER - usługa świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, umożliwiająca Klientom otrzymywanie cyklicznych informacji o Towarach, nowościach i promocjach Sprzedawcy, mogąca zawierać również określone treści cyfrowe.
 • OPERATOR KART SIM - oznacza podmiot, który dostarcza karty SIM do urządzeń oraz odpowiada bezpośrednio za jakość świadczonych w tym zakresie usług, w tym za aktywację karty, poprawność działania karty, wprowadzenie czasowych lub trwałych blokad, rozpatrywanie reklamacji w zakresie poprawnego działania kart SIM. Operatorem Kart Sim jest spółka Vasco Electronics LLC with headquarters at 300 Delaware Ave. Suite 210 # 263 Wilmington, DE 19801.
 • PRZEDSIĘBIORCA - Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.
 • REGULAMIN - niniejszy regulamin obejmujący warunki korzystania ze Sklepu internetowego w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną oraz ogólne warunki sprzedaży dokonywanej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą prowadzącym Sklep internetowy.
 • SKLEP - Sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym https://vasco-electronics.pl. Sklep internetowy zajmuje się sprzedażą tłumaczy elektronicznych, oprogramowania tłumaczącego oraz akcesoriów elektronicznych.
 • SPRZEDAWCA - Vasco Electronics Góralski Group S.K.A. z siedzibą w Krakowie przy al. 29 Listopada 20, 31-401 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, pod nr 0000421705, REGON: 122581850, NIP: 6772369151, adres email [email protected].
 • TOWAR - prezentowana w Sklepie internetowym rzecz mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Towary sprzedawane w Sklepie stanowią również treści cyfrowe (pakiety językowe) oraz towary z elementami cyfrowymi.
 • TREŚĆ CYFROWA - dane wytwarzane i dostarczane Klientowi w postaci cyfrowej (np. Ebook, audiobook, Wideo)
 • TOWAR Z ELEMENTAMI CYFROWYMI - towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub towar połączony z nimi w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłaby jego prawidłowe funkcjonowanie.
 • UMOWA O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWEJ - umowa sprzedaży Treści cyfrowej zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • UMOWA SPRZEDAŻY - oznacza umowę sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie i stosownych przepisach prawa pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 • ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA - oznacza złożenie przez Klienta oferty Zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. Zamówienie może być złożone po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
 • ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY - oświadczenie woli stanowiące zawarcie umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, określające w szczególności cenę, rodzaj i liczbę Towaru. Umowa sprzedaży zawierana jest poprzez Potwierdzenie przez Sprzedawcę otrzymania Zamówienia i przesłanie wiadomości e-mail wraz ze wskazaniem, że Zamówienie zostało przyjęte do realizacji (tj. akceptacji oferty złożonej przez Klienta).
 1. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
   1. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę jest bezpłatne, dobrowolne i dostępne 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
   2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na:
    1. przesyłania Newslettera;

    zawierana jest na czas nieoznaczony.
   3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na:
    1. udostępnieniu procesu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym;
    2. udostępnieniu procesu komunikacji poprzez Formularz kontaktowy i czat;
    3. udostępnieniu Formularza do zamieszczania opinii o Sklepie lub Towarach;

    ma charakter jednorazowy i ulega wygaśnięciu z chwilą dokonania poszczególnych czynności.
   4. Sprzedawca zastrzega możliwość czasowego lub trwałego zawieszenia świadczenia poszczególnych usług świadczonych drogą elektroniczną.
   5. Zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności należy potwierdzić poprzez zaznaczenie stosownego check-boxa umieszczonego w toku procesu zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
   6. Usługa w zakresie przesyłania Newslettera polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej Klienta, wiadomości zawierającej informacje o Towarach lub usługach Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy dokonali dobrowolnej subskrypcji. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu Newslettera może być zawarta przez każdego Klienta, który wprowadzi swój adres e-mail w Formularzu rejestracji do Newslettera udostępnionym na stronie Sklepu internetowego. Zawarcie umowy w powyższym zakresie uwarunkowane jest wyrażeniem zgody przez Klienta na przekazywaniu mu Newslettera. Akceptacja zostanie dokonana poprzez zaznaczenie stosownego check-boxa umieszczonego przy dokonywaniu subskrypcji lub podjęcia przez Klienta innego wyraźnego działania świadczącego o chęci zapisu do Newslettera. Z chwilą zapisu przez Klienta do Newslettera zawarta zostaje umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu Newslettera. Klient może w każdej chwili zrezygnować Newslettera poprzez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika znajdującego się w każdej wiadomości zawierającej newsletter lub poprzez kontakt mailowy pod adresem [email protected].
   7. Formularz Zamówienia należy uzupełnić o dane teleadresowe oraz adres e-mail. Po zatwierdzeniu Formularza zamówienia Klient zostaje poinformowany o przyjęciu zamówienia do realizacji na wskazany przez niego adres e-maili w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowy. Jednocześnie złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty Zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
   8. Sprzedawca na stronie Sklepu internetowego udostępnia Formularz kontaktowy i/lub czat. Klient może skorzystać z Formularza kontaktowego i/lub czatu celem przesłania wiadomości do Sprzedawcy. Skorzystanie z Formularza kontaktowego wymaga podania podstawowych danych teleadresowych oraz adresu e-mail. Po zatwierdzeniu Formularza kontaktowego lub wysłaniu pierwszej wiadomości za pośrednictwem czatu zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu procesu komunikacji poprzez Formularz kontaktowy i/lub czat.
   9. Sprzedawca na podstronach Towarów dostępnych w Sklepie internetowym udostępnia Formularz zamieszczania opinii. Sprzedawca może również przesłać Formularz zamieszczania opinii w postaci odnośnika kierującego na stronę podmiotów zewnętrznych. Klient wypełnia Formularz zamieszczania opinii o treść indywidualnej i subiektywnej opinii o Towarach Sprzedawcy. Zatwierdzając treść opinii, Klient potwierdza, że opinia powstała w oparciu o jego indywidualne doświadczenie wynikające z użytkowania Towarów. Zamieszczając treści opinii Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania jej treści i ponosi wszelkie konsekwencje takiego udostępnienia. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu zamieszczanie opinii zawierana jest w momencie zatwierdzenia przez Klienta treści wprowadzonej do Formularza do umieszczania opinii.
   10. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu Klienta do usług świadczonych drogą elektroniczną, w przypadku gdy Klient działa na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, narusza dobre imię Sprzedawcy, narusza dobry wizerunek marki Sklepu internetowego, narusza przepisy prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu usług świadczonych drogą elektroniczną jest uzasadnione względami bezpieczeństwa. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba trzecia uzna, iż treść publikowana na stronie Sklepu naruszają ich prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste, moralność, przekonania, uczucia, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę handlową, powiadamia niezwłocznie Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze strony Sklepu internetowego, treści powodujących naruszenie.
  2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym którym posługuje się Sprzedawca
   1. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu internetowego było możliwe przy wykorzystaniu wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych (również mobilnych) oraz niezależnie od sposobu połączenia internetowego.
   2. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym oraz w celu korzystania z innych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
   3. Korzystanie z treści cyfrowych wymaga posiadania urządzeń sprzedawanych przez Sprzedawcę lub korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowego działania treści cyfrowych poza urządzeniami i/lub usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
  3. Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych
   1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych. Weryfikacji, usunięcia błędu lub korekty można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy na adres podany w zakładce “Kontakt”.
   2. Po złożeniu Zamówienia na adres e-mail podany w Zamówieniu zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania Zamówienia wraz z podsumowaniem Zamówienia. W przypadku zamiaru skorygowania błędu Klient ma prawo do korekty Zamówienia w ciągu 12 godzin od momentu jego złożenia.
  4. Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
   1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegające na przesyłaniu newslettera, które są umowami bezterminowymi o charakterze ciągłym. Klient może wypowiedzieć umowę poprzez rezygnację udostępnioną w treści newslettera lub przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy: [email protected].
   2. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym dobre obyczaje lub zapisy niniejszego Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym.
  5. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
   1. Sprzedawca podejmuje działania niezbędne do prawidłowego i w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego w zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego Klient może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy [email protected] skorzystanie Formularza kontaktowego i czatu lub telefonicznie.
   2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail.
 2. SPRZEDAŻ
  1. Warunki zawierania umowy sprzedaży
   1. Wszelkie informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu internetowego, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.
   2. Ceny Towarów uwidocznione na stronie Sklepu internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
   3. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które są uwidocznione w trakcie składania Zamówienia i potwierdzone dodatkowo w podsumowaniu zamówienia.
   4. Ceny Towarów nie uwzględniają innych podatków i opłat takich jak opłaty przewozowe czy podatki celne. Obowiązek zapłaty tego rodzaju podatków spoczywa na Kliencie, chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisu prawa nakładają ten obowiązek na Sprzedawcę
   5. Szczegółowe warunki płatności oraz udostępnienia urządzeń zakupionych w ramach inny form sprzedaży (np. subskrypcja) znajdują się w Regulaminie Platformy.
   6. Zamówienia można składać za pośrednictwem Sklepu internetowego za pomocą Formularza zamówienia, telefonicznie oraz na adres poczty elektronicznej: [email protected].
   7. Sprzedawca po zapoznaniu się i akceptacji treści Zamówienia, potwierdza otrzymanie złożonego przez Klienta Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail wraz ze wskazaniem, że Zamówienie zostało przyjęte do realizacji posiada status „Potwierdzone”. Potwierdzenie zawiera wszystkie istotne elementy zamówienia (zestawienie Towarów ze wskazaniem ich nazw, ceny i danych Klienta).
   8. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail o potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, która obowiązuje do momentu spełnienia świadczeń przez każdą ze stron - nie wyłączając postanowień i zasad w zakresie odstąpienia od umowy oraz odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową.
   9. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 14 dni. Jeśli przez ten czas Klient nie odbierze zamówienia, nie opłaci go, nie otrzyma pozytywnej decyzji kredytowej lub Sklep nie będzie mógł się skontaktować z Klientem żeby zrealizować zamówienie – Sklep anuluje zamówienie.
   10. Własność zakupionego Towaru przechodzi na Klienta z chwilą zaksięgowania na koncie Sprzedawcy całości ceny transakcji (cena Towaru wraz z ewentualnymi kosztami wysyłki oraz innych usług oferowanych przez Sprzedawcę).
   11. Przedsiębiorcy chcący otrzymać fakturę VAT do zamówienia, obowiązani są podać dane umożliwiające jej wystawienie w tym w szczególności numer NIP. Jeżeli sprzedaż na rzecz Przedsiębiorcy ma zostać udokumentowana paragonem fiskalnym, brak podania numeru NIP przy składaniu zamówienia skutkował będzie brakiem możliwości późniejszego wystawienia Faktury VAT na rzecz Przedsiębiorcy.
   12. Sprzedawca po zakończeniu sprzedaży może przeprowadzić badania satysfakcji z obsługi procesu sprzedażowego. W tym celu Sprzedawca może udostępnić Klientowi Formularz zamieszczania opinii o sklepie lub ankietę satysfakcji. Formularz może być stworzony przez Sprzedawcę lub zewnętrznych dostawców usług. Klient formułuje opinię o treść indywidualnej i subiektywnej. Zamieszczając treści opinii Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania jej treści i ponosi wszelkie konsekwencje takiego udostępnienia. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zgłoszenia naruszeń w serwisie publikującym opinie lub usunięcia Opinii w przypadku, gdy:
    1. zawierają treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym;
    2. zawierają odnośniki do innych stron internetowych, serwisów należących do Sprzedawcy, w szczególności konkurencyjnych sklepów internetowych lub stron naruszający prawo;
    3. zawierają dane osobowe, teleadresowe, adresy mailowe itp., które nie mogą być w sposób legalny udostępnione publicznie;
    4. naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe i inne prawa własności intelektualnej;
    5. zawierają treści powszechnie uważane za wulgarne, obrażające innych, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje;
    6. zawierają treści, które działają na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszają dobre imię Sprzedawcy, naruszają dobry wizerunek marki Sklepu internetowego, naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu;
    7. są kopią opinii w całości lub części innych Klientów, producenta lub zawierają fragmenty treści z różnych źródeł.
   13. Klient może wystawiać opinię o Towarach Sprzedawcy za pośrednictwem platformy Trustpilot, prowadzonej przez Trustpilot A/S, Pilestraede 58, 5th floor, DK-1112 Copenhagen K.
   14. W przypadku wystawiania opinii o Towarze za pośrednictwem platformy Trustpilot, Sprzedawca nie ma możliwości dokonania jej weryfikacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad oraz warunków korzystania z platformy dostępne są pod linkiem
   15. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba trzecia uzna, iż treść publikowana opinia narusza ich prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste, moralność, przekonania, uczucia, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę handlową, powiadamia niezwłocznie Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie treści powodujących naruszenie.
  2. Sposoby dostawy
   1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub za pośrednictwem innego operatora pocztowego. Szczegółowe informacje dotyczące dostaw dostępne są na podstronie sklepu „Wysyłka i płatność”.
   2. Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy w trakcie składania Zamówienia.
   3. Koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od rodzaju towaru oraz wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
   4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznej czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy lub koncie rozliczeniowym pośredników płatności do chwili skompletowania i wysłania Towarów.
   5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności „za pobraniem” czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu Zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu do chwili skompletowania i wysłania Towaru.
   6. Sprzedawca zastrzega możliwość wyłączenia lub zmiany poszczególnych form dostawy towaru.
   7. Termin dostawy Towaru uzależniony jest wybranego przez Klienta sposobu dostawy i liczony jest od momentu przekazania Towaru do firmy kurierskiej.
   8. Po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia Klient powinien zbadać stan przesyłki przed jej odbiorem od przewoźnika. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona uszczerbku lub uszkodzenia to przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie protokolarnie ustalić stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie adresata przesyłki (Klienta), jeżeli stwierdzi on, że przesyłka jest naruszona.
  3. Sposoby płatności
   1. Sprzedawca udostępnia formy płatności, które wskazane zostały w zakładce “Wysyłka i Płatność”.
   2. Sprzedawca może prowadzić sprzedaż ratalną Towaru. Po wyborze zakupu towaru w modelu ratalnym, Klient otrzymuje do akceptacji harmonogram spłat oraz warunki płatności.
   3. W przypadku wyboru płatności ratalnej płatność polega na podaniu przez Użytkownika danych karty płatniczej, z której Usługodawca pobierał będzie poszczególne raty. Dane karty płatniczej zostaną udostępnione pośrednikowi płatności (bezpieczna bramka płatności) i mogą być modyfikowane przez Użytkownika za uprzednim kontaktem ze Sprzedawcą.
   4. Cena za Towar w modelu sprzedaży ratalnej może podlegać oprocentowaniu zgodnie ze wskazaniem Sprzedawcy. Oprocentowanie jest płatne wraz z każdą ratą płatności.
   5. W przypadku płatności ratalnej, poszczególne raty będą automatycznie pobierane z konta Klienta powiązanego z danymi karty płatniczej, wskazanymi podczas składania zamówienia. Opłata będzie pobierana raz w okresie rozliczeniowym zgodnie z przedstawionym harmonogramem płatności.
   6. Płatność za Towar w formie ratalnej nie podlega skróceniu, a opłata musi być uiszczana za cały okres planu ratalnego. Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu płatności za już opłacone okresy rozliczeniowe.
   7. Klient, w dniu pobierania opłaty, zobowiązany jest posiadać na ww. koncie środki pieniężne umożliwiające pobranie opłaty. W razie braku środków na ww. rachunku bankowym system dwukrotnie ponowi próbę pobrania środków z konta Klienta.
   8. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności za Towar w terminie, a w przypadku płatności ratalnej, gdy po trzeciej próbie pobrania płatności rata zamówienia nie zostanie opłacona ze względu na brak środków, Sprzedawca:
    1. stawia w stan natychmiastowej wymagalności całość ceny lub wszystkie nieopłacone raty wraz z oprocentowaniem (jeśli zostało zastosowane);
    2. może wyznaczyć dodatkowy termin na dokonanie płatności całości ceny za Towar;
    3. może odstąpić od Umowy sprzedaży lub wypowiedzieć ją ze skutkiem natychmiastowym;
    4. może zablokować dostęp do usług lub dezaktywować kartę SIM do czasu uregulowania całości płatności.

    Oświadczenie w powyższym zakresie zostanie przesłane do Klienta w formie dokumentowej.
   9. Sprzedawca zastrzega, że wskazane formy płatności mogą być modyfikowane, okresowo wyłączane lub wymieniane na inne.
   10. Reklamacje wynikające z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować do właściwego pośrednika płatności bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie-zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego agenta rozliczeniowego.
   11. Wznowienie świadczenia usług lub odblokowanie karty SIM po uregulowaniu ceny za Towar może podlegać dodatkowej opłacie manipulacyjnej (koszty obsługi procesu technicznego). Wysokość opłaty wskazana jest podczas procedury ponownego uruchamiania Towaru.
   12. Klient zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną paragonu, faktury lub innych przewidzianych prawem dowodów zakupu.
  4. Sprzedaż stacjonarna
   1. Sprzedaż Towarów prowadzona jest również w punktach stacjonarnych.
   2. Punkt stacjonarny oferuje możliwość dokonania zakupu w jednym z następujących trybów:
    1. Towar dostępny na miejscu – tryb ten umożliwia dokonywanie zakupu Towarów dostępnych w magazynie lub na ekspozycji Sklepu.
    2. Towar dostępny na zamówienie – tryb ten umożliwia dokonywanie zakupu towarów niedostępnych w magazynie, gdy muszą być sprowadzone od Producenta lub gdy Towar ma zostać wykonany według specyfikacji Klienta. Realizacja zamówienia zależy od rodzaju zamówionego Towaru i jest każdorazowo ustalana z Klientem.
   3. Ceny Towarów uwidocznione na Towarze lub podawane przez pracownika Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
   4. Klient w Sklepie może dokonać płatności kartą, gotówką lub za pośrednictwem karty podarunkowej. Sprzedawca zastrzega jednak możliwość czasowego lub trwałego wyłączenia poszczególnych form płatności przy sprzedaży stacjonarnej.
   5. Dowód sprzedaży – Paragon fiskalny, faktura VAT lub faktura zaliczkowa. Dokument sprzedaży zostanie wystawiony za zakupione przez Klienta w Sklepie. W przypadku chęci uzyskania przez Klienta faktury VAT lub faktury zaliczkowej Klient przy dokonywaniu zakupu zobowiązany jest podać numer NIP przedsiębiorstwa, na rzecz którego dokonywana jest sprzedaż. Brak podania numeru NIP przy dokonywaniu zakupu uniemożliwia późniejsze wystawienie faktury VAT lub faktury zaliczkowej. Dokument sprzedaży zostanie przekazany Klientowi w momencie zakupu lub zostanie dołączony do przesyłki zawierającej zakupione przez Klienta towary.
   6. Przepisy w zakresie odstąpienia od umowy oraz reklamacji Towaru stosuje się odpowiednio.
  5. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
   1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.
   2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru. Natomiast, gdy umowa dotyczy świadczenia usług, termin do odstąpienia od niej wygasa po upływie 14 dni od dnia gotowości do rozpoczęcia świadczenia usługi. Jeżeli Klient wyraził zgodę na niezwłoczne rozpoczęcie świadczenia usługi prawo do odstąpienia wygasa w dniu wykonania usługi (np. Dostarczenie treści cyfrowych).
   3. W przypadku Umów o dostarczenie treści cyfrowej, termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni od daty pobrania przez Konsumenta Treści cyfrowej. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, Jjeżeli Sprzedawca K lient za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta wykonał w pełni usługę, a Konsument przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany oraz przyjął to do wiadomości, że po spełnieniu przez Sprzedawcę świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy.
   4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na adres e-mailowy Sprzedawcy [email protected] lub za pomocą formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie internetowej Sprzedawcy.
   5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności wraz z kosztami najtańszego sposobu dostarczenia towaru (w przypadku możliwości wyboru darmowej wysyłki koszt dostarczenia nie podlega zwrotowi). Zwrot następuje niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy z zastrzeżeniem postanowienia zawartego w ust. 6 poniżej.
   6. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.
   7. Sprzedawca zastrzega, że może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru.
   8. Zakupiony towar należy zwrócić na adres podany przez Sprzedawcę. Konsument ponosi koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.
   9. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb a także w innych wypadkach wskazanych w stosownych przepisach o prawach konsumenta.
   10. W drodze wyjątku Sprzedawca może umożliwić Klientom nie korzystającym z uprawnień konsumenckich dokonanie zwrotu Towaru w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania zamówienia. Przed skorzystaniem z tego uprawnienia Klient niebędący Konsumentem ma obowiązek zwrócić się do Sklepu (telefonicznie lub drogą mailową) celem ustalenia warunków zwrotu. W przypadku akceptacji warunków zwrotu przez Strony, Klient niebędący Konsumentem odsyła przedmiot sprzedaży, przestrzegając następujących warunków:
    1. produkt powinien zostać odesłany w oryginalnym opakowaniu;
    2. produkt powinien być kompletny, nieuszkodzony, bez śladów użytkowania;
    3. do produktu należy załączyć wypełniony formularz zwrotu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
   11. W każdym wypadku odstąpienia od umowy i zwrotu Towaru, Klient obowiązany jest dołączyć komplet dokumentów sprzedażowych w oryginale (np. Paragon, faktura).
   12. Jeśli otrzymany produkt posiada uszkodzenia powstałe niezależne od Klienta, konieczne jest ich potwierdzenie protokołem szkody lub w formie fotografii. Protokół ten powinien zostać spisany przy odbiorze (w przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone – szkoda jawna) lub w terminie kolejnych 7 dni liczonych od dnia odbioru (w przypadku gdy opakowanie przesyłki nie jest uszkodzone - szkoda ukryta). Równocześnie klient powinien o tym fakcie poinformować sklep drogą mailową ([email protected]), a także dołączyć protokół szkody lub fotografie do dokumentów związanych z odstąpieniem.
   13. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz powinien posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.
   14. Postanowienia niniejszego działu stosuje się również do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Sprzedawca zastrzega, że odstąpienie od umowy sprzedaży dokonane przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta może podlegać dodatkowej weryfikacji poprzez analizę oświadczeń Przedsiębiorcy na prawach konsumenta złożonych w toku składania zamówienia i/lub analizy wpisu do stosownego rejestru działalności gospodarczych.
  6. Reklamacja Towaru
   1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Konsumentowi Towar zgodny z umową oraz wolny od wad prawnych.
   2. W zakresie terminów i uprawnień Konsumenta i Sprzedawcy zastosowanie mają ogólne przepisy prawa dotyczące reklamacji Towaru określone w ustawie o prawach konsumenta.
   3. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu braku zgodności Towaru z umową, jeżeli opis, rodzaj, ilość, kompletność, kompatybilność i funkcjonalność Towaru jest zgodna z opisem na stronie Sprzedawcy.
   4. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać naprawy lub wymiany Towaru.
   5. Jeżeli doprowadzenie Towaru do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów po stronie Sprzedawcy, Sprzedawca może zamiast zaproponowanej przez Konsumenta naprawy Towaru wymienić Towar lub zamiast wymiany Towaru dokonać jego naprawy.
   6. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru, a także nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
   7. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, w przypadku, gdy:
    1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia lub nie doprowadził Towaru do zgodności z umową;
    2. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 4 powyżej;
    3. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności sprawy wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
   8. Konsument nie może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w ramach reklamacji Towaru, jeżeli niezgodność Towaru z umową jest nieistotna.
   9. W przypadku wymiany lub naprawy Towaru, Konsument zobowiązany jest do udostępnienia Sprzedawcy Towaru, a Sprzedawca zobowiązany jest na swój koszt odebrać Towar.
   10. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument samodzielnie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt.
   11. Nie stanowią podstawy reklamacji niewielkie różnice w zewnętrznym wyglądzie Towaru wydawanego Konsumentowi w zestawieniu z wyglądem Towaru (także tego samego rodzaju, marki i modelu) prezentowanym w formie graficznej w Sklepie internetowym, które mogą wynikać z innych ustawień monitora Konsumenta, warunków oświetlenia itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do dokonywania zakupów.
   12. Zawiadomienie o wadliwości Towaru powinno zawierać: imię i nazwisko Konsumenta, datę nabycia Towaru, rodzaj dostrzeżonej niezgodności wraz opisem na czym ona polega, w miarę możliwości zdjęcie reklamowanego Towaru, datę wykrycia niezgodności Towaru z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania doprowadzenia Ttowaru do stanu zgodnego z umową.Zawiadomienia należy dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres [email protected].
   13. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Konsumenta bez zbędnej zwłoki i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania od Konsumenta zawiadomienia o wadliwości Towaru.
   14. Po rozpatrzeniu reklamacji (zarówno pozytywnej jak i negatywnej), Sprzedawca odsyła na własny koszt Towar bezpośrednio do Konsumenta. Jeżeli Towar nie zostanie przez Konsumenta odebrany i zostanie zwrócony do siedziby Sprzedawcy, Sprzedawca kontaktuje się z Konsumentem telefonicznie lub na podany w zgłoszeniu reklamacyjnym adres e-mail, informując go o możliwości osobistego Towaru lub możliwości ponownego przesłania na koszt Konsumenta. Konsument ma 30 dni na odbiór zwróconego Towaru lub złożenie oświadczenia o ponownej wysyłce. Po przekroczeniu tego terminu, zwrócony Towar zostaje przesłany do placówki logistycznej Sprzedawcy, który jest uprawniony do obciążenia kosztami magazynowania Konsumenta, a w przypadku braku przestrzeni magazynowej do utylizacji Towaru na koszt i ryzyko Konsumenta. W przypadku utylizacji Sprzedający zwraca Konsumentowi cenę zakupu potrącając koszt magazynowania i utylizacji.
   15. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę jest dłuższy.
   16. Odpowiedzialność z tytułu funkcjonowania kart SIM znajdujących się w urządzeniu, w tym za poprawną aktywację karty SIM, poprawność działania karty, wprowadzenie czasowych lub trwałych blokad, transmisję danych odpowiada Operator Kart SIM.
  7. Reklamacja Treści cyfrowych
   1. W przypadku Umów o dostarczenie treści cyfrowej przepisy Regulaminu określone w lit. F stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem odmienności wskazanych poniżej.
   2. Treść cyfrowa, aby mogła zostać uznane za zgodną z umową, musi:
    1. nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z Treści cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
    2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Treści cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać.
   3. Sprzedawca informuje Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Treści cyfrowej z umową oraz dostarcza je Konsumentowi przez czas zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj Treści cyfrowej, a w przypadku Treści cyfrowych dostarczanych przez czas ciągły - przez czas określony w umowie o dostarczanie Treści cyfrowej.
   4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej z umową, jeżeli poinformował Konsumenta o aktualizacji oraz konsekwencjach jej niezainstalowania, a Konsument w rozsądnym czasie nie zainstalował dostarczonych mu aktualizacji.
   5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści cyfrowej dostarczanych jednorazowo, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili.
   6. Jeżeli Treść cyfrowa jest niezgodna z umową, Konsument może żądać doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z umową.
   7. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli jest ono niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
   8. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, w przypadku, gdy:
    1. doprowadzenie Treści cyfrowej do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
    2. pomimo żądania Konsumenta Sprzedawca nie doprowadził Treści cyfrowej do zgodności z umową;
    3. brak zgodności Treści cyfrowej z umową występuje, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treść cyfrową do zgodności z umową:
    4. brak zgodności Treści cyfrowej lub z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 6 powyżej
    5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności sprawy wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Treści cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
   9. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Treści cyfrowej, Konsument zobowiązany jest zaprzestać korzystania z tej Treści cyfrowej oraz udostępniania jej osobom trzecim.
   10. W przypadku gdy płatności za Treść cyfrową nastąpiła poprzez udostępnienie danych osobowych, przy odstąpieniu od umowy przez Konsumenta, Sprzedawca niezwłocznie usunie dane Konsumenta przekazane w związku z dostarczaniem Treści cyfrowej (w zakresie jakim były one wykorzystywane jako środek zapłaty za Treść cyfrową).
  8. Gwarancja
   1. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie objęte są 24-miesięczną gwarancją producenta. Treść i warunki gwarancji dostępne są tutaj.
   2. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym użyciem, konserwacją niezgodną z instrukcją obsługi lub zużycia. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń spowodowanych zalaniem, zgnieceniem, upadkiem, przepięciami elektrycznymi oraz ogniem.
  9. Modyfikacje odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie sprzedaży na rzecz Przedsiębiorcy
   1. Odstąpienie od umowy przez Przedsiębiorcę jest możliwe jedynie w sytuacji kiedy wada Towaru jest istotna i pozbawia Towar jego funkcjonalności. Przedsiębiorca ma obowiązek zbadać Towar niezwłocznie po jego otrzymaniu.
   2. Z chwilą wydania Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży przewoźnikowi, na Przedsiębiorcę przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
   3. Poza zasadami ustalonym w sposób odrębny w niniejszej części, zapisy dotyczące Reklmacji Towarów dla Konsumentów stosuje się odpowiednio.
 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Dane osobowe
   1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
   2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia i świadczenia usług drogą elektroniczną, tj. do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Klienta ze Sprzedawcą.
   3. Klient zamawiający w Sklepie powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Podczas składania Zamówienia Klient zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności check-box.
   4. Sprzedawca zapewnia, iż dane osobowe Klientów są należycie zabezpieczane, a Formularze Zamówienia i Rejestracji służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, wskutek czego proces przekazywania danych jest szyfrowany.
   5. Przetwarzając dane osobowe Sprzedawca zabezpiecza dane osobowe Klientów przed ich pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione.
   6. Klientom przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich poprawiania.
   7. Szczegółowe regulacje dotyczące Polityki prywatności dostępne są na stronie internetowej sklepu Sprzedawcy.
   8. Niniejsza sekcja nie obejmuje warunków przetwarzania danych osbowych Klientów będących Przedsiębiorcami. Z uwagi na odrębną procedurę Sprzedawcy w tym zakresie zastosowanie mają zasady Polityki Prywatności skierowane do sektora B2B.
  2. Prawa autorskie

   Przedstawione na stronie Sklepu internetowego szata graficzna, zdjęcia, treść i opisy Towarów stanowią własność Sprzedawcy i nie mogą być modyfikowane, kopiowane i rozpowszechniane bez zgody Sprzedawcy.

  3. Postanowienia różne
   1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy - o ile dopuszczają to lokalne przepisy konsumenckie - zawierane są zgodnie z prawem polskim w najszerszym możliwym zakresie.
   2. Treść regulaminu sporządzona została najpierw w języku polskim, a następnie przetłumaczona na inne języki. W przypadku sporów interpretacyjnych decydujące znaczenie ma wersja polska.
   3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w pierwszej kolejności będą rozwiązywane w sposób polubowny w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku braku uzyskania wzajemnego porozumienia w zakresie kwestii spornych, sprawa będzie rozstrzygana przez sąd właściwości ogólnej.
   4. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów. W zakresie roszczeń Konsumentów szczegółowe informacje i procedury dostępne są u właściwych miejscowo rzeczników praw konsumenta, w Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr.
   5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnych powodów. Przez ważne powody Sprzedawca rozumie w szczególności modyfikację/zaprzestanie lub rozpoczęcie dostarczania nowych usług, wprowadzenie zmian technicznych/technologicznych, a także obowiązek dostosowania Regulaminu do aktualnych przepisów prawa.
   6. Dokonując zmian Regulaminu Sprzedawca zobowiązuje się jednocześnie do publikacji jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Sklepu internetowego ze wskazaniem daty obowiązywania zmian, a także poprzez wysyłanie wzmianki o zmianach treści na adres e-mail Klienta.
   7. Zmiany Regulaminu obowiązują zarówno Sprzedawcę jak i Klienta od momentu opublikowania zmian na stronie Sklepu internetowego. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.
   8. Sformułowania i opisy stosowane do określenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego Sprzedawcy użyte w niniejszym regulaminie, w tym w szczególności nazwy i opisy przycisków, piktogramów i ikon mogą zostać zmienione na równoważne. Dokonanie takiej zmiany nie stanowi zmiany niniejszego regulaminu.
   9. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej: https://vasco-electronics.pl/regulamin-sklepu Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie go w pamięci komputera ze strony internetowej.