Polityka Prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych przyjętego dnia 27 kwietnia 2016 r. przez Parlament Europejski, które dotyczy ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej zwane „RODO”), informuje, iż przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Vasco Electronics Sp. z o.o. S.K.A. Vasco Electronics ma siedzibę w Krakowie, al. Pokoju 1, lok.350.

Polityka prywatności
 • 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Vasco Electronics Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Krakowie przy al. Pokoju 1, lok.350, 31-548 Kraków.

  Może się Pani/Pan z nami skontaktować:

 • 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • dokonania wyceny usługi oraz wykonania usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  • rozpatrzenia reklamacji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  • przesyłania powiadomień e-mail o komunikatach w panelu klienta — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest informowanie klienta o czynnościach związanych z realizacją usługi w celu podwyższenia komfortu korzystania z serwisu;
  • kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
  • wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego przez Spółkę);
  • przechowywania nieopłaconych zapytań — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest zyskanie nowych klientów i realizowanie większej liczby usług;
  • udzielenia rabatu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest ochrona interesu majątkowego Spółki;
  • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie informacji potrzebnych np. organom państwowym;
  • analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest poznanie aktywności użytkowników;
  • administrowania stroną internetową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest sprawne zarządzanie serwisem;
  • zamieszczenia komentarza na stronie internetowej — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
  • zamieszczenia przez Pana/Panią opinii o usługach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

  W każdej chwili może Pan/Pani wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak:

  • podanie takich danych, jak imię oraz adres e-mail jest konieczne do wyceny usługi i zawarcia umowy (bez tych danych wykonanie usługi będzie niemożliwe);
  • podanie takich danych, jak imię, adres e-mail, numer zlecenia jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji, a w przypadku zwrotu pieniędzy — także podanie adresu zamieszkania i numeru rachunku bankowego (bez tych danych rozpatrzenie reklamacji lub zwrotu nie będzie możliwe);
  • podanie takich danych, jak imię i nazwisko lub firma, adres siedziby, numer NIP jest konieczne do wystawienia faktury za usługi i wynika to z przepisów prawa (bez tych danych wystawienie faktury nie będzie możliwe);
  • podanie takich danych, jak imię i adres e-mail jest konieczne do udzielenia rabatu na przyszłe usługi (bez tych danych udzielenie rabatu nie będzie możliwe).
 • 3. Odbiorcy danych

  Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym kurierom, prawnikom, firmom obsługującym płatności, firmie hostingowej, firmie księgowej, firmie ubezpieczeniowej, firmie odpowiedzialnej za system ERP, firmie odpowiedzialnej za zarządzanie obsługą klienta; oprócz tego możemy zostać zobowiązani np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pana/Pani danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym.

 • 4. Wykorzystanie danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji

  W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, o której mowa w pkt 5 Polityki wykorzystania plików Cookies w ramach serwisu vasco-electronics.pl, Pani/Pana dane osobowe mogą być wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w celach analitycznych i/lub reklamowych.

 • 5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

  Administrator Danych Osobowych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do organizacji międzynarodowych.

  Pani/Pana dane osobowe mogą być przez Administratora Danych Osobowych przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), tj. do podmiotów takich jak: Google LLC, Facebook Inc.

  Przekazywanie Pani/Pana danych osobowych do podmiotów spoza EOG odbywa się na podstawie wyrażonej zgody lub w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy.

  Informujemy, że w przypadku przekazywania Pani/Pana danych osobowych do podmiotów spoza EOG istnieje ryzyko braku zapewnienia równorzędnego do wynikającego z RODO stopnia ochrony Państwa danych osobowych przez kraje, w których siedziby mają te podmioty.

  Niemniej jednak, w celu zapewnienia jak najwyższego stopnia ochrony Państwa danych osobowych, w relacjach z podmiotami spoza EOG stosujemy również standardowe klauzule umowne dotyczące ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 • 6. Okres przechowywania danych osobowych

  Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:

  • przez okres trwania umowy — w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
  • przez okres 3 lat lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);
  • przez okres 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy, tj. przetwarzanych w celu ewentualnego zawarcia umowy;
  • przez okres 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu wywiązania się z obowiązków podatkowych;
  • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
  • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;
  • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.
 • 7. Informacje o przysługujących Pani/Panu prawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, prawo do żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

  Wniosek o realizację przysługujących Pani/Panu praw może Pani/Pan zgłosić:

  We wniosku powinna Pani/Pan podać dane, które pozwolą nam jednoznacznie zidentyfikować Panią/Pana.

 • 8. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych- do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych niezgodnie z prawem.

Polityka wykorzystania plików Cookies w ramach serwisu vasco-electronics.pl

 • 1. Informacje ogólne

  Właścicielem serwisu jest Spółka Vasco Electronics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Krakowie przy al. Pokoju 1, lok.350, 31-548 Kraków, NIP 6772369151, zwaną w dalszej części „Serwis.”

  Dbamy o poszanowanie prawa do prywatności Użytkowników Serwisu działającego pod nazwą: vasco-electronics.pl. Stosujemy rozwiązania organizacyjne i techniczne, w celu zapobiegania ingerowaniu w prywatność naszych użytkowników przez osoby trzecie.

 • 2. Poziom ochrony

  Naszym celem jest zapewnienia poziomu ochrony wynikającego z obowiązujących przepisów prawa:

  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
  • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

  Korzystanie z naszego serwisu w zakresie zakupów dokonywanych w sklepie jest realizowane za pomocą protokołu SSL, który jest specjalnym standardem przesyłania danych w zakresie ochrony transmisji danych ponieważ transmisja za pomocą tego protokołu jest kodowana.

  W ramach naszego serwisu umieszczamy linki, za pomocą których użytkownik może dotrzeć do innych stron internetowych. W czasie korzystania z Serwisu, w celu poprawy jego funkcjonalności, poprzez podane linki, na Państwa urządzeniu mogą być umieszczane pliki Cookies pochodzące od innych dostawców serwisów jak przykładowo: Facebook, Twitter, Google.

  Polityki prywatności oraz zasady korzystania z Cookies stworzone przez wskazane podmioty są poza kontrolą Serwisu. Zalecamy, by przed przystąpieniem do korzystania z innych serwisów zapoznali się Państwo zarówno z ich polityką prywatności oraz zasadami wykorzystywania przez nie plików Cookies, w szczególności:

 • 3. Słownik

  • Cookie - jest to informacja zapisywana na komputerze Użytkownika przez Serwis, którą to informację Serwis może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera.
  • Log systemowy - informacja zawarta na komputerze użytkownika, która jest przekazywana przez jego komputer przy każdym połączeniu. Może zawierać szereg danych, w tym np. numer IP za pomocą, których możliwe jest ustalenie przykładowo lokalizacji urządzenia.
  • Adres IP - indywidualny numer, który posiada każdy komputer podłączony do Internetu. Może być statyczny lub dynamiczny w zależności od sposobu związania z urządzeniem (na stałe lub przydzielony).
  • Adres URL – jest to format adresowania zasobów w Internecie, ale najczęściej mówimy o nim w kontekście adresu strony internetowej. Adres strony www jest oparty właśnie na formacie URL.
 • 4. Gromadzenie danych

  Przechowujemy zapytania do serwera, które są rozpoznawane poprzez adresy URL i dotyczą:

  • adresu IP urządzenia końcowego,
  • nazwy stacji użytkownika jeśli identyfikacja jest możliwa przez protokół http,
  • nazwy użytkownika podanej w procesie autoryzowania,
  • czasu nadejścia zapytania,
  • pierwszego wiersza żądania http.
  • kodu odpowiedzi http, liczby danych wysłanych przez serwer,
  • refer link adresu URL strony poprzednio odwiedzanej, w przypadku gdy przejście do serwisu nastąpiło przez zewnętrzny serwer,
  • informacji o przeglądarce użytkownika,
  • informacji o błędach przy realizacji transakcji.

  Dane te nie umożliwiają bezpośrednio identyfikacji osób przeglądających strony serwisu.

  Serwis nie zbiera automatycznie żadnych informacji z wyjątkiem zawartych w plikach cookies.

  Zawsze możesz zmienić ustawienia prywatności swojej wyszukiwarki.

  Jak?

  Kliknij poniżej, tam wyjaśniamy to krok po kroku.

 • 5. Ciasteczka, czyli Polityka Cookies

  Na naszej stronie używamy Ciasteczek, stosownie do art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne. Są to dane informatyczne, najczęściej pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania oraz numer.

  Wykorzystujemy pliki Cookies:

  • sesyjne - przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu wylogowania lub opuszczenia serwisu,
  • stałe - przechowywane na urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach cookies lub do czasu usunięcia przez użytkownika,
  • wydajnościowe - zawierające informacje o sposobie korzystania z serwisu,
  • niezbędne – konieczne do prawidłowej realizacji zamówienia,
  • funkcjonalne – „pamiętające” ustawienia użytkownika i personalizowanie usługi,
  • własne – zamieszczane przez serwis,
  • zewnętrzne - pochodzące z innej witryny niż Serwis.

  Zewnętrzne pliki Cookies wykorzystywane są dla celów analitycznych i/lub reklamowych jedynie w przypadku wyrażenia przez użytkownika odpowiednich zgód. Brak ich udzielenia nie wpływa negatywnie na funkcjonowanie Serwisu.

  Żeby zmienić ustawienia prywatności swojej wyszukiwarki:

  Informacje o możliwości zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w dostępnych najpopularniejszych wyszukiwarkach internetowych:

  • Google Chrome:

   Kliknij menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie: Usuwanie plików cookie, Domyślne blokowanie plików cookie, Domyślne zezwalanie na pliki cookie, Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki, Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen.

  • Internet Explorer 6.0 i 7.0:

   Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

  • Mozilla Firefox:

   Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

  • Opera:

   Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

  • Safari:

   W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze „Akceptuj pliki cookie”.

  Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

  Każdy Użytkownik ma prawo do ustawiania poziomu prywatności oraz rodzaju ciasteczek.

  Administrator wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają w szczególności:

  • utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu oraz hasła,
  • dostosowanie Serwisu do potrzeb Użytkowników, tworzenie statystyk oglądalności i analiz Serwisu
  • dostosowanie treści reklamowych do preferencji Użytkownika.

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: gdpr@vasco-electronics.pl.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.vasco-electronics.pl z siedzibą pod adresem

email

Vasco Electronics Sp. z o.o. S.K.A.

Krakowska 23

32-065 Krzeszowice

email: kontakt@vasco-electronics.pl

tel. +48 12 251 80 66, +48 519 030 919