Polityka Prywatności

 1. Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej: „Polityką prywatności”) stanowi załącznik do Regulaminu korzystania z aplikacji Vasco MultiTalk. Pojęcia pisane wielką literą należy rozumieć w sposób wskazany w Regulaminie.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi przetwarzanych w ramach Aplikacji jest Vasco Electronics Góralski Group S.K.A. z siedzibą w Krakowie przy al. 29 Listopada 20, 31-401 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000421705, posiadająca numer NIP: 6772369151, numer REGON: 122581850 (zwany dalej: „Administratorem”).
 3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem poprzez wiadomość e-mail wysłaną pod adres: [email protected].
 4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000, z późn. zm.), a także ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017 roku, poz. 1219 z późn. zm.).
 5. W trakcie rejestracji Konta w Aplikacji, a także korzystania z Aplikacji i Usług świadczonych za jej pośrednictwem, Administrator może domagać się podania przez Użytkownika danych osobowych, także poprzez wyrażenie zgody na ich otrzymanie przez Administratora od aplikacji zewnętrznych, tj. Facebook lub Google. Są to następujące dane osobowe:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres e-mail;
  3. zdjęcie profilowe.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia rejestrację Konta oraz skorzystanie z Usług świadczonych w ramach Aplikacji.
 7. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą wyłącznie w następujących celach:
  1. związanych z zawarciem i realizacją Umowy oraz świadczeniem Usług, a także rozpatrywania skarg i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na pytania Użytkownika (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO);
  2. ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Administratora, a także w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  3. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 8. Administrator zapewnia stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 9. Dane osobowe Użytkownika, będą przechowywane przez okres:
  1. obowiązywania Umowy o świadczenie Usług zawartej z Administratorem, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Administratora wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  2. niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
  3. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w danym celu – do czasu cofnięcia zgody lub nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
  4. w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będą one przechowywane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 10. Użytkownik, który przekazał Administratorowi swoje dane osobowe, ma prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. przenoszenia swoich danych do innego administratora;
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  7. cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane Użytkownika w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza postanowienia RODO.
 11. W ramach realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, Użytkownik może zwrócić się do Administratora z wnioskiem o dokonanie określonych czynności. Wniosek należy skierować za pośrednictwem wiadomości e-mail pod adres e-mail wskazany w ust. 3 powyżej. W celu sprawdzenia czy osoba żądająca dokonania określonej operacji na danych osobowych posiada do tego uprawnienie, Administrator może żądać podania dodatkowych danych, pozwalających na zweryfikowanie tożsamości osoby kierującej wniosek.
 12. W przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, koniecznych do realizacji przez Administratora Usług świadczonych na podstawie zawartej Umowy za pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik utraci możliwość korzystania z tych Usług.
 13. Administrator nie przewiduje w toku przetwarzania danych zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również profilowania.
 14. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi trzeciemu świadczącemu usługi informatyczne dotyczące Aplikacji w szczególności usługi utrzymania/serwisu/hostingu Aplikacji.
 15. Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych. Ze względu na korzystanie przez Administratora z oprogramowań i narzędzi podmiotów trzecich, których siedziby znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tj. w Stanach Zjednoczonych Ameryki, dane dotyczące Użytkowników mogą być przekazywane do państw trzecich, niezapewniających wymaganego przez RODO standardu ochrony danych osobowych. Wykorzystywanie przez Administratora w/w oprogramowań i narzędzi jest konieczne do zapewnienia świadczenia Użytkownikom Usług w ramach Aplikacji, w związku z czym jeżeli Użytkownik nie wyraża na to zgody, instalacja Aplikacji nie jest dozwolona.