Regulamin korzystania z aplikacji Vasco MultiTalk

§ 1

Postanowienia ogólne i definicje

 1. Na potrzeby niniejszego regulaminu, sformułowania pisane z wielkiej litery i wskazane poniżej należy rozumieć w następujący sposób:
  1. Regulamin - niniejszy regulamin korzystania z aplikacji Vasco MultiTalk, dostępny w ramach aplikacji, o której mowa w punkcie 5 poniżej, będący regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
  2. Usługodawca - Vasco Electronics Góralski Group S.K.A. z siedzibą w Krakowie przy al. 29 Listopada 20, 31-401 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000421705, posiadająca numer NIP: 6772369151, numer REGON: 122581850, adres e-mail: mail@vasco-technologies.com;
  3. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca z usług w rozumieniu wskazanym w punkcie 6 poniżej;
  4. Konsument - Użytkownik będący osobą fizyczną, która w transakcjach działa w celach niezwiązanych ze swoją działalnością handlową, gospodarczą lub zawodową. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w Regulaminie stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  5. Aplikacja - dystrybuowana przez lub za zgodą Usługodawcy aplikacja Vasco MultiTalk, która dzięki tłumaczeniu wysyłanych i odbieranych przez Użytkowników wiadomości w czasie rzeczywistym umożliwia prowadzenie rozmów przez Użytkowników posługujących się różnymi językami w wybranym przez każdego z Użytkowników języku, dostępna do nieodpłatnego pobrania ze sklepu Google Play na urządzeniach mobilnych, o których mowa w pkt 7 poniżej, umożliwiająca dostęp do usług w rozumieniu wskazanym w punkcie 6 poniżej;
  6. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną Użytkownikowi przez Usługodawcę w ramach Aplikacji na podstawie zawartej umowy, o której mowa w punkcie 8 poniżej, w szczególności usługi polegające na tłumaczeniu wysyłanych i odbieranych przez Użytkowników wiadomości w czasie rzeczywistym umożliwiając prowadzenie rozmów przez Użytkowników posługujących się różnymi językami w wybranym przez każdego z Użytkowników języku, dostępne w dwóch wariantach, jako usługi bezpłatne, określone w pkt 9 poniżej oraz usługi płatne, o których mowa w punkcie 10 poniżej;
  7. Urządzenie Mobilne - przenośne urządzenia elektroniczne, podłączone do sieci Internet z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej (3G, LTE, Wi-Fi), korzystające z systemu operacyjnego Android;
  8. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w celu świadczenia Usług w ramach Aplikacji;
  9. Usługi Basic - Usługi świadczone Użytkownikowi przez Usługodawcę w ramach Aplikacji nieodpłatnie w zakresie szczegółowo określonym w Aplikacji, obejmującym przetłumaczenie ograniczonej ilości znaków i utworzenie ograniczonej ilości rozmów miesięcznie;
  10. Usługi Premium - Usługi świadczone Użytkownikowi przez Usługodawcę w ramach Aplikacji odpłatnie w zakresie określonym szczegółowo w Aplikacji, pozwalające na przetłumaczenie większej ilości znaków i utworzenie większej ilości rozmów miesięcznie niż w ramach Usługi Basic;
  11. Konto - konto utworzone dla Użytkownika w Aplikacji, umożliwiające mu dostęp do Usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie Umowy.
 2. Regulamin określa w szczególności zasady, zakres i warunki Umowy o świadczenie Usług oraz korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji.

§ 2

Umowa o świadczenie Usług

 1. Pobranie Aplikacji ze sklepu Google Play na Urządzenie Mobilne oraz korzystanie z Usług przez nią oferowanych w zakresie obejmującym Usługi Basic jest nieodpłatne.
 2. Usługodawca nie jest dostawcą usług transmisji danych. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej Użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnych do korzystania z Aplikacji.
 3. W celu zawarciu Umowy o świadczenie Usług Basic, Użytkownik rejestruje Konto w sposób wskazany w § 5 poniżej.
 4. Umowa o świadczenie Usług Basic zostaje zawarta w momencie rejestracji Konta Użytkownika.
 5. Umowa o świadczenie Usług Basic zawierana jest na czas oznaczony jednego miesiąca, przy czym odnawiana jest automatycznie co miesiąc na zasadzie subskrypcji.
 6. W czasie trwania Umowy świadczenia Usług Basic Użytkownik ma w każdej chwili możliwość zakupienia Usług Premium po cenie określonej w cenniku zamieszczonym w ramach Aplikacji.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany cen wskazanych w cenniku, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, jednakże zmiana taka nie będzie dotyczyć cen Usług wykupionych przed dokonaniem zmiany cennika.
 8. Zawarcie Umowy o świadczenie Usług Premium odbywa się za pośrednictwem aplikacji Google Play na warunkach i zasadach udostępnionych Użytkownikowi przed dokonaniem zakupu.
 9. Płatność za Usługi Premium odbywa się z wykorzystaniem wybranej metody płatności mobilnej Google Pay na zasadach i warunkach udostępnionych Użytkownikowi przed dokonaniem zakupu.
 10. Umowa o świadczenie Usług Premium zawierana jest na czas oznaczony jednego miesiąca, przy czym odnawiana jest ona automatycznie co miesiąc na zasadzie subskrypcji. Użytkownik ma możliwość zrezygnowania z subskrypcji w każdym momencie. Opłata za każdy miesiąc świadczenia Usług Premium pobierana jest co miesiąc z wykorzystaniem wybranej metody płatności mobilnej Google Pay.
 11. Zakończenie obowiązywania Umowy o świadczenie Usług Basic następuje poprzez jej wypowiedzenie przez Usługodawcę lub Użytkownika. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usług Basic przez Użytkownika następuje w momencie odinstalowania Aplikacji na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika. W celu trwałego usunięcia Konta, należy wysłać wiadomość e-mail na adres: mail@vasco-technologies.com.
 12. Zakończenie obowiązywania Umowy o świadczenie Usług Premium następuje poprzez jej wypowiedzenie przez Usługodawcę lub Użytkownika. W celu wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług Premium Użytkownik dokonuje anulowania subskrypcji za pośrednictwem aplikacji Google Play.

§ 3

Zasady świadczenia Usług

 1. Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego świadczenia Usług ani parametrów jakości dostępu do nich. Parametry jakości dostępu są uzależnione od przepustowości internetowej sieci pośredniczącej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem oraz innych czynników niezależnych od Usługodawcy.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług w części lub w całości na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji lub Usług w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem, sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub Regulaminem oraz rejestrowanie przez jednego Użytkownika więcej niż jednego Konta uzasadnia natychmiastowe zaprzestanie świadczenia Usługi dla danego Użytkownika oraz blokadę Konta lub jego usunięcie. Użytkownik, któremu odmówiono dostępu do Aplikacji zostanie o tym poinformowany przez Usługodawcę w formie decyzji w obrębie Aplikacji. Od tej decyzji przysługuje odwołanie, które można złożyć w ciągu 14 dni w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 1 pkt 2 Regulaminu.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na działanie Aplikacji lub systemów komputerowych Usługodawcy, a także od dokonywania jakichkolwiek ingerencji w kształt Aplikacji.
 5. Treść Regulaminu przekazywana jest Użytkownikowi nieodpłatnie przy pierwszym uruchomieniem Aplikacji przed zarejestrowaniem Konta. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak stanowi warunek korzystania z Aplikacji i świadczonych Usług.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikowi wiadomości e-mail związanych ze świadczeniem Usług, które nie stanowią informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

§ 4

Wymogi techniczne

 1. Użytkownik chcący korzystać z Usług musi posiadać Urządzenie Mobilne z zainstalowaną Aplikacją. Zainstalowanie Aplikacji jest możliwe na Urządzeniu Mobilnym z system operacyjny Android w wersji min. 5.1

§ 5

Rejestracja Konta i korzystanie z Aplikacji

 1. Rejestracja Konta następuje poprzez zalogowanie się przez Użytkownika do swojego konta w zewnętrznej aplikacji po wybraniu jednej z dostępnych opcji: „Zaloguj się przez Google” lub „Zaloguj się przez Facebook”.
 2. Przy rejestracji Konta z wykorzystaniem opcji „Zaloguj się przez Google” Usługodawca otrzymuje od Google następujące dane służące do zarejestrowania Konta:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres e-mail;
  3. zdjęcie profilowe.
 3. Przy rejestracji Konta z wykorzystaniem opcji „Zaloguj się przez Facebook” Usługodawca otrzymuje od Facebook następujące dane służące do zarejestrowania Konta:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres e-mail;
  3. zdjęcie profilowe.
 4. Po zalogowaniu się przez wybrane konto w jednej z zewnętrznych aplikacji, o których mowa powyżej, utworzone zostaje Konto Użytkownika w ramach Aplikacji, a Użytkownik zostaje poproszony o konfigurację swojego Konta Użytkownika poprzez m.in. wprowadzenie nazwy Użytkownika oraz wybranie języka, w którym będzie prowadzić rozmowy.
 5. Zakładając Konto w Aplikacji, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu i akceptuje jego treść, co potwierdza poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru podczas rejestracji Konta. W ten sam sposób Użytkownik potwierdza przy rejestracji Konta zapoznanie się i akceptację postanowień Polityki Prywatności, o której mowa w § 8 Regulaminu.
 6. Użytkownik dokonując rejestracji Konta, a także korzystając z Aplikacji powinien podać dane prawdziwe, dokładne, kompletne i nie wprowadzające w błąd. Usługodawca nie weryfikuje prawdziwości podanych danych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość podanych podczas rejestracji oraz korzystania z Aplikacji danych, w tym danych osobowych, zarówno swoich jak i osób trzecich. W przypadku podawania danych osób trzecich, Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie zgody tych osób na podanie tych danych, w tym danych osobowych.
 7. Usługodawca może odmówić utworzenia konta Użytkownika albo zablokować lub usunąć istniejące konto Użytkownika, jeżeli poweźmie on uzasadnioną, wiarygodną informację, że dane na koncie Użytkownika lub sposób korzystania z Usług są sprzeczne z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami, naruszają dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy, innych Użytkowników lub osób trzecich. W takim przypadku Usługodawca może również zablokować świadczenie Usług Użytkownikowi.
 8. W ramach Aplikacji Użytkownik może utworzyć nową rozmowę i udostępnić jej numer lub QR kod innym Użytkownikom, bądź też dołączyć do istniejącej rozmowy, utworzonej przez innego Użytkownika poprzez wprowadzenie numeru tej rozmowy lub zeskanowanie jej kodu QR. Do jednej rozmowy można zaprosić maksymalnie 100 Użytkowników. Osoba, która utworzyła daną rozmowę pełni funkcję jej moderatora.
 9. Wprowadzanie tekstu w ramach rozmowy przez Użytkownika może odbywać się za pomocą klawiatury lub funkcji rozpoznawania mowy.
 10. Aplikacja daje możliwość wysłuchania wymowy przetłumaczonego w ramach rozmowy tekstu składającego się na otrzymaną od innego Użytkownika wiadomość, a także wyświetlenia oryginalnego, nieprzetłumaczonego tekstu wiadomości otrzymanej od innego Użytkownika w języku, którym się on posługuje.
 11. Możliwość wysłuchania wymowy przetłumaczonego w ramach rozmowy tekstu składającego się na otrzymaną od innego Użytkownika wiadomość, o której mowa w ust. 10 powyżej, dostępna jest w przypadku posiadania przez Użytkownika na jego/jej Urządzeniu Mobilnym, na którym zainstalowana jest Aplikacja, odpowiedniego TTS (Text-to-Speech) dla danego języka (zarządzanie dostępnymi językami TTS na Urządzeniu Mobilnym odbywa się za pośrednictwem ustawień danego Urządzenia Mobilnego).

§ 6

Reklamacje

 1. Reklamacje z tytułu nieprawidłowego dostępu do Usług należy zgłaszać Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 1 pkt 2 Regulaminu.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać co najmniej:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres e-mail;
  3. opis przedmiotu reklamacji z podaniem m.in. daty i godziny zaistnienia problemu oraz żądania Użytkownika w zakresie reklamacji.
 3. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania kompletnej informacji o powstałej nieprawidłowości, z zastrzeżeniem, iż w odniesieniu do Konsumenta brak odpowiedzi we wskazanym w niniejszym ustępie terminie oznacza uznanie zasadności reklamacji przez Usługodawcę.

§ 7

Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 2. W celu odstąpienia od Umowy Konsument powinien złożyć Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na wskazany w § 1 ust. 1 pkt 2 adres e-mail Usługodawcy.
 3. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy w sposób i w terminie wskazanym w niniejszym paragrafie, Usługodawca zwraca Konsumentowi wszelkie poniesione przez niego koszty na rzecz Usługodawcy związane bezpośrednio z zawarciem Umowy.
 4. W sytuacji, gdy za zgodą Konsumenta Usługi zaczęły być świadczone przed upływem okresu uprawniającego do odstąpienia od Umowy, Konsument przy wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy będzie obciążony poniesionymi przez Usługodawcę uzasadnionymi kosztami świadczonych Usług za okres pierwszego miesiąca świadczenia Usług.

§ 8

Ochrona danych osobowych

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika określone zostały w Polityce Prywatności.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Polityki Prywatności, która jest dostępna dla Użytkowników w ramach Aplikacji.

§ 9

Zasady odpowiedzialności

 1. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność. Odpowiedzialność Usługodawcy za ewentualne szkody powstałe w związku z korzystaniem z Aplikacji i Usług, a w szczególności brak funkcjonowania Aplikacji czy brak dostępu do Usług, a także nieprawidłowe ich funkcjonowanie wyłączona jest w możliwie najszerszym, prawnie dopuszczalnym zakresie. W szczególności odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Użytkowników innych niż Konsumenci nie obejmuje utraconych korzyści.
 2. Usługodawca nie gwarantuje spełnienia oczekiwań Użytkownika w zastosowaniu Aplikacji i Usług, w tym w ramach w prowadzonej przez niego działalności. Usługodawca zastrzega, że Aplikacja jest udostępniana Użytkownikowi „as it is”, czyli taka, jaka jest.
 3. Usługodawca zapewnia, że Aplikacja tworzona jest z zachowaniem należytej staranności, ale z uwagi na fakt, iż jest ona produktem intelektualnym, w którym nie ma możliwości przewidzenia wszelkich jej zasad zachowania się i działania, Usługodawca nie gwarantuje, że jest ona pozbawiony zupełnie błędów/wad.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają Użytkownicy, a które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem Usług. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezadowalającą Użytkownika jakość, wydajność, dokładność Aplikacji.
 5. W działaniu Aplikacji mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności konserwacji Aplikacji lub systemów obsługujących. O planowanej przerwie w działaniu Aplikacji, Użytkownik będzie informowany poprzez zamieszczenie w Aplikacji odpowiedniej informacji.
 6. Świadczenie Usługi może zostać przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej, przerw w dostawie prądu lub jakiegokolwiek działania osób trzecich.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkowników innych niż Konsumenci za czasowe lub permanentne awarie Usług, które byłyby wynikiem działania lub zaniechania osób trzecich, które biorą udział w świadczeniu Użytkownikom Usług w ramach Aplikacji.
 8. W każdym wypadku odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami, którym świadczone są Usługi Premium ograniczona jest do wysokości miesięcznej ceny subskrypcji.
 9. Wszelkie dane wprowadzane przez Użytkowników w czasie korzystania z Aplikacji stanowią własność Użytkowników i ponoszą oni za nie pełną odpowiedzialność. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poprawność danych wprowadzonych w ramach korzystania z Usług.
 10. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność względem osób trzecich lub innych Użytkowników za szkody im wyrządzone w związku z zamieszczaniem treści w ramach Aplikacji i zwalnia w całości Usługodawcę z ponoszenia tej odpowiedzialności względem innych Użytkowników lub osób trzecich.

§ 10

Prawa autorskie i pokrewne

 1. Usługodawca oświadcza że przysługują mu prawa własności intelektualnej (w tym autorskie prawa majątkowe) do Aplikacji, know-how, technologii oraz informacji technicznej dotyczącej Aplikacji i świadczonych Usług, prawa te nie są obciążone prawami osób trzech, a rozporządzanie nimi nie zostało ograniczone lub wyłączone w żaden sposób.
 2. W ramach zawartej Umowy oraz przez czas jej trwania Usługodawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Aplikacji na zasadach określonych w Regulaminie oraz wyłącznie w zakresie i w sposób niezbędny do korzystania z Usług zgodnie z Regulaminem.
 3. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Aplikacji, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać jej w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 4. Użytkownik nie ma prawa do:
  1. dokonywania lub umożliwiania dokonania kopii Aplikacji;
  2. udostępniania Aplikacji osobom trzecim do używania pod jakimkolwiek tytułem (odpłatnym lub darmowym);
  3. dokonywania opracowań Aplikacji oraz innych czynności mających na celu stworzenie programów komputerowych o analogicznym lub podobnym jak Aplikacja przeznaczeniu lub funkcji;
  4. dokonywania innych modyfikacji Aplikacji w całości lub w części, w tym w celu rozwijania Aplikacji i tworzenia jego rozszerzeń, aktualizacji i opracowań, w tym także stanowiących utwory zależne, samoistne lub części innego utworu, w tym utworu zbiorowego;
  5. wynajmowania, oddawania w leasing lub współużytkowania albo sublicencjonowania Aplikacji;
  6. dekodowania, rozpowszechniania oraz dekompilacji Aplikacji;
  7. wykonywania praw zależnych do Aplikacji.
 5. W ramach zawartej Umowy oraz przez czas jej trwania Usługodawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z logotypu Aplikacji wyłącznie w celu promowania Aplikacji. Usługodawca nie wyraża zgody na jakąkolwiek modyfikację logotypu Aplikacji.
 6. Działanie Aplikacji zależne jest od oprogramowania i podmiotów trzecich takich jak: Google, Firebase, Microsoft, IBM, Amazon, DeepL, Baidu, Digital Ocean. Oprogramowania podmiotów trzecich może podlegać oddzielnym zasadom użycia i umowom licencyjnym użytkownika końcowego, które zostały określone przez te firmy trzecie. Zapoznanie się z nimi i ich akceptacja jest warunkiem korzystania z Aplikacji. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na w/w warunki, instalacja Aplikacji nie jest dozwolona.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza wersja Regulaminu wchodzi w życie w dniu 15.01.2021.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu z ważnych powodów. Zmiana Regulaminu poprzedzona zostanie zamieszczeniem odpowiedniej informacji w Aplikacji co najmniej na 14 dni przed ich wejściem w życie.
 3. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu okazało się nieważne, nieskuteczne, czy też niezgodne z prawem lub niewykonalne w całości lub w części, okoliczność ta nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 4. Prawem właściwym do rozwiązywania sporów jest prawo polskie, a w kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. W odniesieniu do Konsumentów, wybór prawa nie pozbawia ochrony przyznanej na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 5. Wszelkie spory Użytkownik i Usługobiorca będą starali się rozwiązać polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania, spory sądowe będą poddane jurysdykcji w sądzie właściwym dla Usługodawcy za wyjątkiem sytuacji, w których stroną sporu jest Konsument.
 6. Konsumentowi przysługuje uprawnienie do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in. do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu.