Regulamin aplikacji MultiTalk

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
  1. Niniejszy regulamin (“Regulamin”) MultiTalk to Regulamin pomiędzy użytkownikiem (osobą fizyczną lub osobą prawną - “Użytkownik”), a firmą Vasco Electronics Góralski Group S.K.A. („Vasco”), dotycząca aplikacji mobilnej MultiTalk (“Aplikacja”).
  2. Aplikacja może zawierać różne powiązane komponenty oprogramowania, materiały multimedialne oraz dokumentację elektroniczną, opracowaną i dostarczone przez firmę Vasco oraz oprogramowanie uzupełniające dostarczane przez podmioty trzecie. Działanie Oprogramowania zależne jest od oprogramowania podmiotów trzecich takich jak Google, Meta,Rollbar.
  3. Oprogramowania podmiotów trzecich może podlegać oddzielnym zasadom użycia i umowom licencyjnym użytkownika końcowego, które zostały określone przez te podmioty trzecie.
  4. Podczas pierwszego uruchomienia Aplikacji, Użytkownik tworzy konto użytkownika i otrzymuje możliwość rejestracji lub logowania się oraz zapoznania się z warunkami niniejszego Regulaminu, oraz Polityki Prywatności. Użytkownik, zaznaczając stosowne pole (checkbox) potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, oraz że akceptuje warunki korzystania z Aplikacji i Politykę Prywatności dostarczone przez Vasco - w tym momencie następuje zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownik ma wgląd do niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności za pośrednictwem Aplikacji lub na witrynie internetowej Vasco Electronics. Brak wyrażenia zgody w powyższym zakresie uniemożliwia korzystania z Aplikacji.
  5. Usługi są świadczone na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa zaś naruszenie przez Użytkownika postanowień Regulaminu powodować będzie skutki wynikające bezpośrednio z treści Regulaminu oraz z w/w przepisów prawa.
  6. Vasco świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną polegające w szczególności na: prowadzeniu konta użytkownika, tworzenia czatów do komunikacji oraz wykonywania tłumaczeń.
 2. USŁUGI
  1. W celu skorzystania z Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest do utworzenia konta użytkownika. Konto użytkownika może zostać utworzone poprzez wprowadzenie przez niego danych w formularzu rejestracyjnym lub walidacji konta z wykorzystaniem portali zewnętrznych (m.in. Google, Facebook). Vasco zastrzega możliwość zmiany formy tworzenia konta i czasowego zawieszenia niektórych funkcjonalności w tym zakresie. Prowadzenie konta użytkownika ma charakter nieodpłatny.
  2. Rozpoczęcie świadczenia Usług przez Vasco na rzecz Użytkownika, następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Aplikacji, a co za tym idzie z chwilą akceptacji warunków Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Świadczenie Usług przez Spółkę na rzecz Użytkownika nie jest ograniczone w czasie.
  3. Aplikacja służy do wykonywania komunikacji tekstowej z innymi Użytkownikami i jej symultanicznego tłumaczenia (“Usługi”). Komunikacja i tłumaczenie odbywa się w ramach czatu, który jest zakładany przez Użytkownika. Użytkownik zakładający czat może zapraszać do niego innych Użytkowników podając im kod dostępu lub przedstawiając indywidualny kod QR czatu. Użytkownicy czatu mogą dołączyć do niego za pośrednictwem aplikacji zainstalowanej na różnych systemach operacyjnych (Android OS, iOS) oraz urządzenia tłumaczącego Vasco.
  4. Na dzień publikacji niniejszego Regulaminu w ramach Aplikacji, Użytkownik może korzystać z Usług z uwzględnieniem limitów wynikających z ograniczeń technologicznych:
   1. Limit znaków w ramach komunikacji Użytkownika w jednym miesiącu to 35.000 znaków. Przez “znak” należy rozumieć wszelkie jednostki tekstowe i graficzne możliwe do wprowadzenia w toku prowadzenia komunikacji, w tym w szczególności litery, cyfry, znaki interpunkcyjne, przerwy (spacje).
   2. Limit znaków w ramach jednej wiadomości w toku komunikacji wynosi 500 znaków na jedną wiadomość.
   3. Limit czatów możliwych do założenia przez jednego Użytkownika wynosi 100 czatów w jednym miesiącu.

   Termin “miesiąc”, o którym mowa w pkt a) i c) powyżej oznacza 30 kolejnych dni kalendarzowych liczonych od dnia napisania pierwszej wiadomości (pkt a) lub założenia pierwszego czatu (pkt c).

   Wraz z rozwojem technologii Aplikacji limity te mogą ulec zmianie.

  5. Vasco zastrzega sobie możliwość zmiany limitów, o których mowa w pkt 4 powyżej. Każdorazowo zmiana zostanie wyraźnie zakomunikowana Użytkownikowi. Zmiana limitów Usług, może nastąpić w Aplikacji poprzez odpowiednie opisanie poszczególnych funkcji Aplikacji (np. limit znaków wiadomości). Zmiana limitów nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu. Czasowa zmiana limitów może być także wynikiem prowadzenia akcji promocyjnej i działań marketingowych przez Vasco.
  6. Aplikacja przeznaczona jest na urządzenia mobilne - to znaczy urządzenie (smartfon, tablet) znajdujące się w posiadaniu Użytkownika, na którym uruchomiona lub zainstalowana może zostać Aplikacja, posiadające aktualną wersję systemu operacyjnego (iOS, Android), posiadające dostęp do Internetu za pośrednictwem sieci GSM lub WiFi (“Urządzenie Mobilne”). Minimalne wymagania w zakresie wersji mobilnych systemów operacyjnych to:
   1. Android 6.0;
   2. iOS 13.
  7. Usługi świadczone są nieodpłatnie, z wyłączeniem kosztu transferu danych, jakie ponosi Użytkownik, korzystając z aplikacji na swoim urządzeniu mobilnym. Koszt transferu danych zależy od operatora sieci komórkowej lub dostawcy internetu.
  8. Vasco zastrzega sobie możliwość trwałego lub czasowego zawieszenia udostępniania poszczególnych funkcjonalności w ramach Usługi z powodów bezpieczeństwa, problemów technicznych lub naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. LICENCJA
  1. Na mocy niniejszego Regulaminu Vasco udziela Użytkownikowi, nieprzenoszalnego, niewyłącznego, nieograniczonego terytorialnie i czasowo prawa do niekomercyjnego korzystania z Aplikacji. W tym zakresie prawo do korzystania z Aplikacji obejmuje następujące pola eksploatacji:
   1. korzystanie z Aplikacji, w szczególności jego wyświetlanie i stosowanie na Urządzeniu Mobilnym;
   2. uruchamianie, przechowywanie i używanie Aplikacji na Urządzeniu Mobilnym.
  2. Z uwagi na względy bezpieczeństwa oraz uwarunkowania technologiczne prawa Użytkownika do korzystania z poprzednich wersji Aplikacji innych niż bieżąca wersja wygasają w momencie otrzymania lub wejścia w posiadanie najnowszej wersji Aplikacji zainstalowanej w Urządzeniu Mobilnym.
  3. Niektóre warunki licencji dotyczące oprogramowania lub usługi podmiotów trzecich mogą wymagać od Vasco przedstawienia tych warunków licencyjnych Użytkownikowi. Warunki tych licencji udostępniane są Użytkownikowi w niezbędnym zakresie, w tym w formie odnośnika do miejsca, gdzie Użytkownik może się z nimi zapoznać.
  4. Wszelkie prawa do korzystania z Aplikacji udzielane są jedynie na zasadzie licencji niewyłącznej. Użytkownik nie otrzymuje żadnych udziałów, wyłączności ani praw własności do Aplikacji.
  5. Podczas korzystania z Aplikacji Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa i nie naruszać praw i dóbr osobistych podmiotów trzecich.
  6. Użytkownik, który podczas korzystania z Aplikacji wytworzy treści, które podlegają ochronie prawnoautorskiej lub są chronione w ramach praw do własności przemysłowej udziela Vasco, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i niewyłącznej licencji na korzystanie z tych treści w celu i zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji Usług oraz zapewnienia poprawnego działania Aplikacji. Jednocześnie Użytkownik wyraża zgodę na tworzenie przez Vasco tłumaczeń i opracowań tych treści (utwory zależne) w zakresie ujętym powyżej.
  7. Przeniesienie własności Urządzenia Mobilnego z zainstalowaną Aplikacją przez Użytkownika nie stanowi przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Regulaminu. Użytkownik przed przeniesieniem własności Urządzenia Mobilnego obowiązany jest do trwałego usunięcia Aplikacji z Urządzenia. Vasco nie ma możliwości zdalnego usunięcia Aplikacji, a tym samym danych przechowywanych lokalnie na Urządzeniu Mobilnym.
 4. OGRANICZENIA LICENCJI

  Użytkownikowi nie wolno:

  1. rozprowadzać, kopiować, wynajmować, publikować, modyfikować, poprawiać, adaptować ani tłumaczyć Aplikacji (w całości jak i w części oraz w zakresie kodu źródłowego i wynikowego) lub udzielać na nie sublicencji;
  2. odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować lub dezasemblować Aplikacji, tworzyć na jej podstawie utworów zależnych;
  3. podejmować prób uzyskania kodu źródłowego Aplikacji na podstawie kodu skompilowanego;
  4. instalować wcześniejszych wersji Aplikacji;
  5. naruszać przepisów, rozporządzeń, ustaw dotyczących praw autorskich, własności przemysłowej, ochrony konkurencji lub innych praw Vasco lub podmiotów trzecich w związku z dostępem do lub korzystaniem z Aplikacji przez Użytkownika;
  6. pozyskiwać Aplikacji w sposób inny niż poprzez autoryzowane metody dystrybucji (Google Play, Apple app store);
  7. wykorzystywać Aplikacji w sposób inny niż zgodny z licencją lub Regulaminem;
  8. korzystać z Aplikacji w sposób komercyjny, co oznacza korzystanie z Aplikacji w celu zawodowego świadczenia usług tłumaczeń i/lub tworzenia oprogramowania podobnego lub wyłączenia w całości i/lub części oprogramowania Aplikacji do innego oprogramowania, a także każde inne wykorzystania Aplikacji w sposób zbieżny z zakresem działalności prowadzonej przez Vasco;
  9. korzystać z Aplikacji w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Użytkownik nie może publikować treści o charakterze bezprawnym takim jak dane i informacje stwarzające ryzyko naruszenia bezpieczeństwa Aplikacji, o charakterze znieważającym lub zniesławiającym, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, naruszających jakiekolwiek dobra Vasco lub osób trzecich.

  Powyższe ograniczenia mają zastosowanie w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo obowiązujące w danej jurysdykcji.

  W razie jakichkolwiek wątpliwości co do zakresu udzielonej licencji, jej możliwość korzystania z Aplikacji należy interpretować wąsko z ograniczeniem do prywatnego i osobistego użytku związanego z podstawowym celem funkcjonowania Aplikacji.

 5. USŁUGI I AKTUALIZACJE
  1. Vasco może dostarczać Użytkownikowi aktualizacje, uaktualnienia lub usługi związane z Aplikacją. Niektóre aktualizacje, uaktualnienia lub usługi mogą spowodować zmianę bieżących ustawień Aplikacji, utratę danych lub zawartości, a także niemożność korzystania z określonych funkcji, a także czasowe uniemożliwienie korzystania z Aplikacji (na czas aktualizacji lub konserwacji).
  2. Aktualizacje mogą być dokonywane automatycznie, jeśli Urządzenie posiada dostęp do Wi-Fi. W przypadku braku dostępu do WI-FI oraz gdy jest to wymagane względami bezpieczeństwa - za pośrednictwem transmisji danych komórkowych. Użytkownik wyraża zgodę na pobieranie i instalację aktualizacji Aplikacji w tle.
  3. Użytkownik nie ponosi dodatkowych kosztów aktualizacji Aplikacji poza ewentualnymi kosztami transmisji danych według stawki taryfy operatora.
 6. ZAWARTOŚĆ STRON TRZECICH

  Aplikacja może wyświetlać lub przekazywać Użytkownikowi łącza do zawartości lub witryn obsługiwanych lub utrzymywanych niezależnie przez osoby trzecie albo zawierać odniesienia do nich. Vasco i jej podmioty powiązane nie kontrolują, nie prowadzą, nie monitorują, nie zatwierdzają, nie polecają ani nie sponsorują łączy i zawartości osób trzecich. Vasco nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności z tytułu łączy i zawartości osób trzecich. Użytkownik korzysta z łączy i zawartości osób trzecich na własne ryzyko oraz ponosi wszelką odpowiedzialność i konsekwencje z tego tytułu.

 7. GROMADZENIE INFORMACJI
  1. W celu realizacji Regulaminu, rozpatrzenia reklamacji lub zabezpieczenia prawnie chronionych interesów Vasco, Użytkowników lub podmiotów trzecich dostarczających oprogramowanie, Vasco i podmioty trzecie mogą przetwarzać dane niezbędne ze względu na rodzaj i zakres świadczonych Usługi.
  2. Vasco i podmioty trzecie przy świadczeniu Usług mogą także gromadzić i pozyskiwać informacje o sposobie korzystania z Aplikacji i o Urządzeniu Mobilnym (bez wglądu w treści na nim przechowywane). Te informacje mogą być wykorzystywane do monitorowania/diagnostyki systemu, do celów marketingowych, analitycznych oraz do śledzenia zachowań Użytkownika.
  3. Aplikacja może prosić o dostęp do pozostałych podzespołów Urządzenia Mobilnego takich jak pamięć urządzenia czy aparat. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności Aplikacji Użytkownik powinien wyrazić zgodę na dostęp do podzespołów.
  4. W przypadku gdy Użytkownik wyrazi na to stosowną zgodę, Vasco może przetwarzać i analizować treści wprowadzane do Aplikacji przez Użytkownika (treści tekstowe, obraz, treści głosowe), a także ich tłumaczenia w celu analizy ukierunkowanej na lepsze zrozumienie potrzeb Użytkowników, polepszenia jakości świadczonych Usług, zwiększenia bezpieczeństwa korzystania z Urządzenia lub Aplikacji, tworzenie nowych rozwiązań technologicznych, a także badania celów, do jakich Użytkownicy używają Urządzeń i Usług. Celem analizy nie jest pozyskiwanie danych osobowych Użytkowników lub osób trzecich, ale niewykluczone jest, że analizowany tekst obejmować będzie również dane osobowe lub informacje, które w połączeniu z innymi danymi stanowić mogą dane osobowe. W przypadku podawania w ten sposób danych osobowych osób trzecich, Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie zgody tych osób na podanie ich danych oraz, że spełnił wobec tych osób stosowny obowiązek informacyjny.
  5. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób wykorzystywane są te dane oraz do kogo Użytkownik może kierować pytania, znajdują się w Polityce Prywatności.
 8. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  1. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób i cel wykorzystywania Aplikacji. Vasco nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki wykorzystywania Aplikacji przez Użytkownika.
  2. Aplikacja jest dostarczone „tak jak jest” oraz w „miarę dostępności” i może podlegać okresowej konserwacji i aktualizacji, a jego funkcjonalność może się zmieniać (z zachowaniem funkcjonalności podstawowych dla oprogramowania tłumaczącego).
  3. Vasco oraz podmioty trzecie będące dostawcami Usług w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo wyłączają jakiekolwiek gwarancje, odnoszące się do:
   1. zgodności, dokładności, aktualności, kompletności, wiarygodności i bezpieczeństwa wyników działania Aplikacji;
   2. przydatności produktu do zamierzonego przez Użytkownika celu;
   3. niezakłóconej satysfakcji Użytkownika.
  4. Vasco nie gwarantuje, że Aplikacja będzie wolna od przerw w działaniu lub drobnych błędów wynikających z charakteru świadczonych Usług i ograniczeń technicznych czy technologicznych.
  5. Vasco nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i problemy w działaniu Aplikacji, które są spowodowane działaniem lub zaniechaniem po stronie Użytkownika lub są spowodowane koniecznością dokonania stosownych aktualizacji i konserwacji Aplikacji. W szczególności Vasco nie ponosi odpowiedzialności w zakresie przerw i problemów z Usługami podmiotów trzecich oraz dostawców usług pośrednich (np. przerwy w łączności, wyłączenie oprogramowania tłumaczącego).
  6. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Vasco nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialne za szkody (szkody materialne oraz utracone korzyści) związane z działaniem Aplikacji. W przypadku gdy bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na wyłączenie odpowiedzialności w wyżej wymienionym zakresie, Strony ustalają, że odpowiedzialność Vasco zostaje ograniczona do wysokości kosztów zakupu Aplikacji przez Użytkownika.
  7. W sytuacji gdy Vasco poweźmie uzasadnione podejrzenie w zakresie korzystania z Aplikacji dla celów sprzecznych z postanowieniami Regulaminu, licencji lub z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Vasco uprawnione będzie do zawiadomienia stosownych organów państwowych i udostępnienia im danych dotyczących Aplikacji i Użytkownika.
  8. Vasco nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień Regulaminu w przypadku gdy jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Vasco, których nie dało się przewidzieć i im przeciwdziałać (siła wyższa). W przypadku siły wyższej, wykonanie Usługi zostaje zawieszone na okres równy okresowi trwania siły wyższej.
 9. NARUSZENIE POSTANOWIEŃ REGULAMINU, WYPOWIEDZENIE PRAW I ŚRODKI NAPRAWCZE

  W przypadku stwierdzenia przez Vasco naruszenia warunków Regulaminu przez Użytkownika, w tym w szczególności naruszenia warunków licencji, korzystanie z Aplikacji w sposób komercyjny lub niezgodny z przepisami prawa, Vasco może, podjąć wszelkie działania mające na celu ochronę swoich interesów oraz interesów innych Użytkowników i/lub podmiotów trzecich, między innymi uniemożliwić czasowo lub trwale dostęp lub korzystanie z całości lub części Aplikacji, zablokować dostęp do Usług, zawiesić lub usunąć konto użytkownika oraz podjąć inne działania konieczne, aby zapobiec niedozwolonemu użytkowaniu Aplikacji. Vasco zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich dostępnych kroków prawnych w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 10. AKTUALIZACJA REGULAMINU

  Użytkownik jest każdorazowo związany postanowieniami aktualnej wersji Regulaminu. Vasco może w dowolnym momencie zaktualizować warunki niniejszego Regulaminu. Bieżącą wersję Regulaminu w postaci do druku można znaleźć pod adresem https://vasco-electronics.pl/multitalk-regulamin. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku zmian o charakterze kształtującym uprawnienia, którejkolwiek ze Stron Regulaminu, kontynuowanie korzystania z Aplikacji wymagać będzie akceptacji przez Użytkownika najnowszej wersji Regulaminu.

 11. KONTAKT I REKLAMACJE
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Aplikacji oraz świadczonych Usług.
  2. Użytkownik, składając reklamację, powinien zawrzeć informacje umożliwiające identyfikację Użytkownika, tj. imię i nazwisko i adres poczty elektronicznej, a także uzasadnione zastrzeżenia i uwagi dotyczące Aplikacji.
  3. W razie jakichkolwiek pytań lub w celu złożenia reklamacji związanych z działaniem Aplikacji prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@vasco-electronics.pl.
  4. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od przesłania zgłoszenia. Powiadomienie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie wysłane na podany w złożonej reklamacji adres mailowy.
  5. Reklamacje niespełniające wymagań określonych w pkt. 2 powyżej nie będą rozpoznane.
 12. POSTANOWIENIA RÓŻNE
  1. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. Postanowienie powyższe nie wyklucza stosowania przepisów bezwzględnie obowiązujących wymuszonych ze względu na prawo właściwe dla Użytkownika. Użytkownik wyraźnie uznaje wyłączną właściwość sądu ogólnej właściwości Vasco.
  2. Vasco zastrzega, iż wszystkie opisy, grafiki, dźwięki i inne materiały dostępne w Aplikacji są objęte ochroną przepisów prawa autorskiego. Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych w Aplikacji wykraczające poza granice dozwolonego użytku jest zabronione.
  3. W przypadku, gdy ze względu na przepisy bezwzględnie obowiązujące, do postanowień Regulaminu zastosowanie będzie mieć prawo innego kraju - stosuje się je w taki sposób, żeby w możliwie pełnym zakresie odzwierciedlić prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu.
  4. W przypadku wyniknięcia jakichkolwiek sporów, Użytkownik może zwrócić się do sądu polubownego (arbitrażowego) w celu przeprowadzenia mediacji lub osiągnięcia porozumienia (Użytkownik może skorzystać z alternatywnych metod rozwiązywania sporów, ADR). W tym celu należy dostarczyć Vasco wniosek o przeprowadzenie mediacji lub wniosek o rozstrzygnięcie sporu przed sądem arbitrażowym, w zależności od intencji Użytkownika.
  5. Jeśli w uznaniu właściwego sądu lub władz którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne, zbędne lub niewykonalne, postanowienie to, lub jego część, w odpowiednim zakresie będzie interpretowane tak, aby w najszerszym dopuszczalnym zakresie zrealizować jej postanowienia a pozostałe warunki pozostają bez zmian i nadal będą obowiązywać z uwzględnieniem zmian wynikających ze stwierdzenia nieważności innych postanowień.
  6. Regulamin zostaje zawarty w momencie akceptacji Regulaminu na Urządzeniu przy dokonaniu pierwszej czynności związanej z korzystaniem z Aplikacji.
  7. Regulamin zostaje zawarty na czas nieokreślony i może zostać rozwiązany przez każdą ze Stron w dowolnym czasie, bez konieczności podania uzasadnionej przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym, poprzez dostarczenie drugiej Stronie stosownego oświadczenia za pośrednictwem Aplikacji (np. usunięcie konta) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Skuteczne rozwiązanie Regulaminu będzie równoznaczne z rezygnacją z Usług i wymaga zaprzestania korzystania z Aplikacji. Wypowiedzenie ze Strony Vasco może nastąpić w szczególności w sytuacji gdy doszło do naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub wymagają tego względy bezpieczeństwa lub dochodzi do naruszenia przepisów prawa lub praw innych Użytkowników.
  8. Niniejsze warunki zostały sporządzone w języku polskim, a następnie przetłumaczone na inne języki. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a jej tłumaczeniami, wersja polska jest nadrzędna. Jeżeli treści niniejszego Regulaminu nie są jasne lub w pełni zrozumiałe, Użytkownik może w każdym wypadku skontaktować się z Vasco na adres e-mail: kontakt@vasco-electronics.pl w celu przetłumaczenia lub wyjaśnienia treści zapisów Regulaminu.