Regulamin konkursu

prowadzonego pod nazwą „Wakacje marzeń z Vasco Translator”

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Wakacje marzeń z Vasco Translator ” (zwany dalej „Konkursem”). Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 165 ze zm).
 2. Organizatorem Konkursu jest Vasco Electronics Góralski Group S.K.A. (spółka komandytowo-akcyjna) z siedzibą w Krakowie (31-401), aleja 29 Listopada 20, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000421705, NIP: PL6772369151, REGON: 122581850 (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Konkurs przeprowadzany jest na portalach społecznościowych Facebook:
  1. https://www.facebook.com/vascoelectronicspolska
  2. https://www.facebook.com/VascoTranslatorMagyarorszag
  3. https://www.facebook.com/VascoTranslatorBulgaria
  4. https://www.facebook.com/VascoTranslatorRomania
  5. https://www.facebook.com/VascoTranslatorFrance
  6. https://www.facebook.com/VascoTranslatorSlovenskoo
  7. https://www.facebook.com/VascoTranslatorCeskaRepublika
  (dalej łącznie zwanymi: „Strona konkursu”).
 4. Konkurs odbywa się na terenie krajów: Polska, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Francja, Słowacja, Czechy.
 5. W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,zamieszkała w jednym z krajów wymienionych w ust. 4. Niniejszego paragrafu ( dalej jako „Uczestnik”).
 6. Czas trwania konkursu obejmuje okres od dnia 1.06.2023 r. Godziny 00.00 do dnia 30.06.2023 r. 23.59.
 7. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za organizację i prowadzenie niniejszego Konkursu.
 8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz dzieci.
 9. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do Konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 10. Wszyscy Laureaci Konkursu będą publicznie ogłaszani na stronach Organizatora na portalu Facebook.

§ 2

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Organizator zastrzega dodatkowo, iż raz w tygodniu podczas trwania Konkursu, wybierze jedną odpowiedź, która zostanie zamieniona przez Artificial intelligence w obraz, na co Uczestnicy wyrażają zgodę.
 2. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie jego trwania odpowiedzieć na pytanie konkursowe w komentarzu pod zamieszczonym postem w serwisie Facebook. Pytanie konkursowe brzmi: W jakich sytuacjach wakacyjnych przydaje się elektroniczny tłumacz mowy? (dalej jako ,,Zadanie Konkursowe”). Uczestnik udostępnia swój komentarz jedynie w formie tekstowego komentarza pod Zadaniem Konkursowym.
 3. Organizator przewiduje 7 (słownie: siedem) Laureatów którzy mogą zdobyć wyłącznie jedną z Nagród I lub II Stopnia. Nagrodami w Konkursie są: 1 (słownie: jedna) Nagroda I stopnia będąca tygodniową wycieczką dla dwóch osób do miejscowości Santorini w 2023 roku, która będzie zakupiona w wybranym przez Organizatora biurze turystycznym wraz z 1 (słownie: jeden) urządzeniem Vasco Translator V4 oraz 6 (słownie: sześć) Nagród II stopnia w postaci urządzeń Vasco Translator V4, tj. odpowiednio 1 (słownie: jeden) urządzenie Vasco Translator V4 na jeden kraj o którym w §1 ust. 4 .
 4. Uczestnik udostępniając swój komentarz, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu akceptuję równocześnie niniejszy Regulamin.
 5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, przy wykorzystaniu własnego konta osobistego w serwisie Facebook. Uczestnik w szczególności powinien posiadać zweryfikowane konto w serwisie Facebook (dalej:„Profil”), zawierającego prawdziwe dane dotyczące użytkownika Profilu (w szczególności imię, nazwisko oraz data urodzenia). Niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich, ani za pośrednictwem ich kont.W przypadkach wykrycia działań́ niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Laureata w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook lub korzystanie z dodatkowego oprogramowania w celu manipulowania wynikiem Konkursu, Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
 6. Uczestnicy mogą zadawać ewentualne pytania dotyczące Konkursu oraz jego przebiegu wysyłając e-mail pod adres [email protected].
 7. Organizator jest upoważniony do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, w szczególności w następujących przypadkach:
  1. naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu serwisu Facebook oraz zawieranie w Zadaniu Konkursowym treści reklamowych dotyczące podmiotów innych niż Organizator;
  2. gdy wyniki zostały uzyskane dzięki oszustwom wobec Organizatora lub innych Uczestników Konkursu;
  3. gdy odpowiedzi zawierają wulgaryzmy, treści obraźliwe, polityczne, propagandowe, religijne lub treści sprzeczne z prawem oraz naruszające jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym w szczególności dobra osobiste i prawa autorskie.

§ 3

Komisja konkursowa

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”).
 2. W skład Komisji wejdzie 5 (słownie: pięć) osób wskazanych przez Organizatora.
 3. Posiedzenia Komisji przyznającej Nagrody odbywać się będą w dniach 01.07.2023-09.07.2023.
 4. Przy ocenie Zadań Konkursowych, Komisja będzie stosowała następujące kryteria:
  1. oryginalność wykonania zadania,
  2. pomysłowość i kreatywność.
 5. Do zadań Komisji należy:
  1. ocena prawidłowości dokonanych zgłoszeń Zadania Konkursowego;
  2. rozstrzygnięcie Zadania Konkursowego zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  3. podpisanie listy osób – Laureatów konkursu, którzy otrzymali prawo do nagrody;
  4. prowadzenie postępowań reklamacyjnych.
 6. Weryfikacja prawa do nagrody będzie prowadzona w następujący sposób:
  1. W ciągu 5 (słownie: pięć) dni roboczych od zakończenia posiedzenia Komisji, Organizator wyśle wiadomość prywatną do Laureatów Konkursu.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność, ani utrudnienia odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata.
 7. Uczestnik traci prawo do Nagrody, gdy:
  1. nie dopełni w terminie któregoś z warunków, do którego jest zobligowany zgodnie z Regulaminem; lub
  2. naruszył postanowienia Regulaminu;
  3. odmówi podania swoich danych koniecznych do wydania Nagrody.
 8. Za Nagrodę nie przysługuje Laureatowi ekwiwalent pieniężny ani żadna inna forma rekompensaty. Laureat traci prawo do otrzymania Nagrody w przypadku naruszenia któregokolwiek postanowienia Regulaminu, a w wypadku ujawnienia faktu naruszenia Regulaminu po wręczeniu Nagrody. Laureat jest obowiązany do jej zwrotu, jak i praw i obowiązków z nimi związanych. Laureat nie może przenosić na inne osoby prawa do Nagrody. Laureat może zrzec się prawa do nagrody.
 9. Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Uczestnik Konkursu może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatora.
 10. Nagrody będą wysyłane na adresy wskazane przez Laureatów Konkursu, wyłącznie do krajów o których mowa w §1 ust 4 niniejszego Regulaminu. Organizator ma prawo udokumentowania przekazania Nagrody poprzez zachowanie dowodu wpłaty za wycieczkę kupioną w biurze podróży.

§ 4

Nagrody

 1. Wszystkie prawidłowe zgłoszenia Konkursowe będą rywalizować o Nagrody
 2. Laureci Nagród będa wybrani spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń Konkursowych spełniających warunki Regulaminu.
 3. Nagrodami w Konkursie są:
  1. 1 (słownie: jedna) Nagroda I stopnia będąca tygodniową wycieczką dla dwóch osób do miejscowości Santorini w 2023 roku w wybranym przez Organizatora biurze turystycznym wraz z 1 (słownie: jeden) urządzeniem Vasco Translator V4 o wartości 1 849,00 zł (jeden tysiąc osiemset czterdzieści dziewięć złotych) brutto. Wartość Nagrody I stopnia to łącznie 14 849 zł (słownie: czternaście tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć). W związku ze zdobyciem Nagrody I stopnia:
   • Dokładny termin wyjazdu zostanie ustalony przez Organizatora, w porozumieniu z Laureatem Konkursu który zdobył Nagrodę I Stopnia, mając na uwadze bieżące wytyczne stosownych organizacji międzynarodowych oraz zaleceń poszczególnych państw, w zakresie bezpieczeństwa podróżowania.
   • Laureat Konkursu jest zobowiązany do wysłania następujących danych: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, a także adres urzędu skarbowego właściwego dla Laureata, data urodzenia, numer telefonu, obywatelstwo, dane paszportowe (numer, data wystawienia, data ważności) oraz dane osoby towarzyszącej, a także inne dane niezbędne do otrzymania Nagrody I stopnia, które będzie wymagał Organizator.
  2. 6 (słownie: sześć) Nagród II stopnia w postaci urządzeń Vasco Translator V4. W związku ze zdobyciem Nagrody II stopnia:
   • Wartość pojedynczej Nagrody II stopnia to 1 849,00 zł (jeden tysiąc osiemset czterdzieści dziewięć złotych) brutto, a łączna wartość wszystkich 11 094 zł (jedenaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złotych) brutto.
   • Laureat jest zobowiązany do wysłania następujących danych: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres email, a także adres urzędu skarbowego właściwego dla Laureata, data urodzenia, numer telefonu, obywatelstwo, dane paszportowe (numer, data wystawienia, data ważności), a także inne dane niezbędne do otrzymania Nagrody I stopnia, które będzie wymagał Organizator.
 4. Podmiotem odpowiedzialnym za wydanie nagród oraz odprowadzenie należnych podatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest Organizator. Kwota podatku zostanie odprowadzona przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego.
 5. Jeden Uczestnik może wygrać́ w Konkursie jeden raz, jedną nagrodę podczas całego okresu jego trwania.
 6. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę̨ ani na nagrodę̨ innego rodzaju. Laureatowi nie przysługuje prawo zastrzeżenia szczególnych cech nagród, takich, jak np. kolor, wielkość, kształt czy rodzaj nagrody. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących niniejszego Konkursu mają charakter poglądowy.
 7. Laureat Konkursu nie może zrzec się części Nagrody, zrzeczenie się części Nagrody oznacza zrzeczenie się całości Nagrody.
 8. Nagroda zostanie przesłana na wskazany adres, w formie przesyłki kurierskiej i/lub w formie wiadomości e-mail. Nagroda zostanie wydana po uprzednim zweryfikowaniu przez Organizatora pełnoletności Laureata.
 9. Organizator Konkursu wyśle do Laureatów e-maila. Laureaci w terminie 5 (słownie: pięć) dni roboczych od otrzymania powyższego e-maila zobowiązują się do potwierdzeniem otrzymania e-maila oraz podaniach danych o których mowa w niniejszym paragrafie.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Laureata o wygranej w wypadku podania przez Laureata błędnych danych lub z innych powodów, takich jak trwałe problemy techniczne związane z wybraną formą komunikacji.
 11. Brak podania danych o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu lub w sytuacji o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, będzie skutkowało wykluczeniem z grona Laureatów i wyborem przez Komisję nowego Laureata w miejsce Laureata od którego Organizator nie otrzymał danych. W przypadku Laureata nagrody I Stopnia, nagroda przechodzi na Laureata, który zostanie wybrany przez Komisję większością głosów z grona pierwotnie wybranych Laureatów nagrody II Stopnia. W konsekwencji zmiany ilości Laureatów nagrody II stopnia, Komisja wybierze dodatkową osobę, która otrzyma Nagrodę II Stopnia w miejsce osoby która otrzymała Nagrodę I Stopnia. Laureat wybrany będzie zgodnie z zasadą przyznawania nagród, o której mowa w §2 ust. 3 Regulaminu. W powyższych sytuacjach §1 ust. 10 stosujemy odpowiednio.
 12. Laureat Nagrody I Stopnia jest zobowiązany stworzyć zdjęcie lub film z wycieczki o której mowa w ustępie 3 lit. a niniejszego paragrafu. Laureat będzie zobowiązany do przekazania praw autorskich do wyżej wymienionego filmu lub zdjęcia. Szczegóły odnośnie wykonania zdjęcia lub filmu wraz przekazaniem praw autorskich określi odrębna umowa zawarta pomiędzy stronami.

§ 5

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Vasco Electronics Góralski Group Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą Al. 29 listopada 20, 31-401 Kraków wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000421705, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł, wpłaconym w wysokości 50 000,00, NIP 6772369151, REGON 122581850 (dalej jako ,,Administrator”).
 2. Dane Osobowe będą gromadzone przez Organizatora w celach związanych z organizacją Konkursu, w tym m.in. w celu ustalenia Laureatów, ich danych oraz wydania nagród (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a i b RODO), a także w celu wykonania obowiązków podatkowych w zakresie potrącenia i opłacenia stosownego podatku od nagrody w Konkursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz celach związanych z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Organizatora takich jak rozpatrywanie ewentualnych reklamacji Uczestników i cele dowodowe na potrzeby obrony w sprawach dotyczących roszczeń związanych z Konkursem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Z uwagi na zapewnienie odpowiedniej organizacji w bieżących sprawach dotyczących działalności Administratora odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:
  1. dostawcy usług prawnych i doradczych wspierających Organizatora w dochodzeniu należytych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne);
  2. dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne;
  3. wspierających procesy biznesowe (w szczególności dostawcy usług informatycznych, firmy kurierskie i pocztowe, firmy hostingowe);
  4. dostawca nagrody I stopnia tj. biuro podróży, które organizować będzie wycieczkę stanowiącą nagrodę w Konkursie.
 3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora poza obszar Unii Europejskiej.
 4. W przypadku platformy Facebook, transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie się odbywał zgodnie z Polityką Prywatności i Regulaminem Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation).
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie aktualny cel ich przetwarzania, tj. będzie to czas trwania Konkursu, a w odniesieniu do Laureatów Konkursu również okres wymagany przez odpowiednie przepisy podatkowe. W przypadku roszczeń, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia tych roszczeń, wynikającego z kodeksu cywilnego. Po upływie tych terminów Państwa dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
 6. Przysługuje Państwu, jako Uczestnikowi Konkursu, prawo dostępu do treści Państwa danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia do innego administratora oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 7. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.
 9. W przypadku Zadania Konkursowego zawierającego wizerunek, Państwa dane osobowe oraz dane osobowe osób utrwalonych w Zadaniu Konkursowym mogą być wykorzystywane i przetwarzane w celach marketingowych podczas trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, w szczególności upublicznione na platformach mediów społecznościowych. Wysyłając Zadanie Konkursowe, Uczestnik Konkursu potwierdza, że przekazał osobom trzecim, których wizerunek jest utrwalony w Zadaniu Konkursowym informacje o przetwarzaniu ich danych oraz że wyraziły one zgodę na wykorzystanie wizerunku w Zadaniu Konkursowym.
 10. Dalsze przetwarzanie danych osobowych Laureatów Konkursu w celach marketingowych może wiązać się z koniecznością podpisania przez nich dodatkowych, odpowiednich dokumentów.
 11. Administrator w stosunkach z Uczestnikami będzie działać zgodnie z przyjętymi standardami w zakresie ochrony danych, ze szczególnym uwzględnieniem praw i interesów Uczestników.
 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
 13. W każdym momencie możecie Państwo wycofać złożoną wcześniej zgodę poprzez złożenie stosownego oświadczenie w formie dokumentowej umożliwiającej zapoznanie się z jego treścią przez Organizatora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Jednakże, wycofanie zgody o której mowa w niniejszym ustępie oznacza jednocześnie wycofanie się z Konkursu, a w przypadku Laureatów zrzeczenie się do prawa z nagrody.

§ 6

Prawa autorskie

 1. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu wyłącznie treści własnego autorstwa. Organizator jest upoważniony do weryfikacji w każdym czasie treści, z uwzględnieniem kryterium autorstwa. W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego zapisu, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu.
 2. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
 3. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych lub osobistych praw osób trzecich w związku Zadaniem Konkursowym. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi wszelkie koszty, jakie poniósł Organizator w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek eksploatacji wadliwej treści, w związku z naruszeniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 4. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie w razie stwierdzenia przez Komisję, że jego Zadanie Konkursowe nie spełnia wymogów Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Organizatora przez osoby trzecie roszczeń związanych z Zadaniem Konkursowym.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora wszelkich zmian, przeróbek i innych modyfikacji Zadania Konkursowego, zgodnie z potrzebami Organizatora.
 6. Zadanie Konkursowe przesłane przez Uczestników może zostać umieszczone w Internecie lub w kampaniach promocyjnych Organizatora lub w mediach u podmiotów współpracujących z Organizatorem bez podawania nazwiska autora, na co Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę.
 7. Udostępnienie komentarza w związku z Zadaniem Konkursowym równoznaczne jest z udzieleniem Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z odpowiedzi na Zadanie Konkursowe bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w celach związanych z organizacją Konkursu oraz celach marketingowych i promocyjnych poprzez:
  1. utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,
  2. zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,
  3. publikację na nośnikach wielkoformatowych (zewnętrznych i wewnętrznych),
  4. wielokrotne publiczne wystawienie,
  5. eksploatację w Internecie, na stronach www, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,
  6. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  7. wykorzystywanie w działaniach marketingowych, w tym do działań reklamowych i marketingowych produktów Organizatora,
  8. wykorzystywanie ich do tworzenia utworów zależnych, a następnie używania tak powstałych utworów w sposób wskazany w pkt. od a) do g),
 8. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunek, Uczestnik publikując Zadanie Konkursowe oświadcza, iż wyraża zgodę na wielokrotne wykorzystywanie wizerunku zawartego w tym Zadaniu Konkursowym na wszelkich polach eksploatacji określonych w ustępie. powyżej. Zgoda niniejsza nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie.
 9. Jeżeli Zadanie Konkursowe zawiera wizerunek osób trzecich, Uczestnik oświadcza, iż posiada zgodę do wykorzystania wizerunku tych osób.

§ 7

Zasady postępowania reklamacyjnego

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać w formie pisemnej na adres Organizatora oraz w formie e-mail w trakcie trwania Konkursu oraz nie później niż w terminie 4 (słownie: czterech) dni od dnia opublikowania listy Laureatów Konkursu. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone na adres siedziby Organizatora, jak również na adres e-mail Organizatora. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data wpływu na adres Organizator lub data otrzymania korespondencji e-mail na skrzynkę elektroniczną Organizatora. Reklamacje zgłoszone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatruje Komisja.
 2. Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz adres e-mail Uczestnika.
 3. Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 7 (słownie: siedem) dni roboczych liczonych od dnia jej otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony e-mailowo.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora pod adresem Kraków (31-401), aleja 29 Listopada 20 oraz na portalach społecznościowych wymienionych w §1 pkt. 3.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków Uczestnika oraz zasad uczestnictwa w Konkursie. W przypadku zmiany Regulaminu, informacja o zmianie oraz nowy Regulamin zostaną̨ zamieszczone na portalach społecznościowych wymienionych w §1 pkt 3 w taki sposób, że każdy Uczestnik będzie miał do niego dostęp.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przede wszystkim przepisy Polskiego Kodeksu cywilnego.
 4. O dotrzymaniu terminu nadesłania wiadomości, informacji, korespondencji lub innej przesyłki przewidzianej Regulaminem decydować będzie data wpływu na adres Organizator lub data otrzymania korespondencji e-mail na skrzynkę elektroniczną Organizatora, chyba że inaczej zastrzeżono w treści niniejszego Regulaminu.
 5. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Organizatora
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2023 r..