REGULAMIN PROMOCJI “WYMIEŃ URZĄDZENIE ZA 1 ZŁOTY”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej: “Regulamin”) określa warunki i zasady akcji promocyjnej (zwanej dalej “Promocją”) prowadzonej pod nazwą “WYMIEŃ URZĄDZENIE ZA 1 ZŁOTY”.
 2. Organizatorem Promocji jest spółka Vasco Electronics Góralski Group S.K.A. z siedzibą w Krakowie przy al. 29 Listopada 20, 31-401 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421705, NIP: 6772369151 REGON: 12258185, reprezentowana przez komplementariusza Macieja Góralskiego (dalej: “Organizator”).
 3. Promocja będzie obowiązywała od 12 czerwca 2023 r. do 31 września 2023 r. (dalej ”Czas trwania Promocji”). Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu trwania Promocji bez podania przyczyny. Ewentualna informacja o zmianie okresu Promocji zostanie zamieszczona w treści niniejszego Regulaminu zamieszczonego na stronie sklepu internetowego Organizatora dostępnej pod adresem: https://vasco-electronics.pl/ (dalej: “Sklep internetowy”).
 4. Celem Promocji jest promocja zakupu urządzeń tłumaczących w modelu subskrypcyjnym.
 5. Promocja będzie prowadzona na terenie Polski, za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz platformy subskrybcyjnej Organizatora. Promocja dotyczy wyłącznie urządzeń zakupionych w modelu subskrypcyjnym.

§ 2

OGÓLNE ZASADY PROMOCJI

 1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 2. W Promocji mogą wziąć udział następujące podmioty (dalej: „Uczestnicy”):
  1. osoby fizyczne posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujące zakupu urządzenia w modelu subskrypcyjnym w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 22(1) ustawy Kodeks cywilny;
  2. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujące zakupu urządzenia w modelu subskrypcyjnym na użytek własny z przeznaczeniem na prowadzoną działalność gospodarczą;
  3. osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujące zakupu urządzenia w modelu subskrypcyjnym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 3. Promocja przeznaczona jest każdego Uczestnika, który w Okresie trwania Promocji dokona zakupu co najmniej jednego urządzenia tłumaczącego w modelu subskrypcyjnym biorącego udział w Promocji, a następnie nieprzerwanie przez okres 3 lat będzie opłacał Usługę tłumaczenia (na warunkach określonych w Regulaminie). Każdorazowe anulowanie lub nieopłacenie subskrypcji przez Uczensitka równoznaczne będzie z brakiem możliwości skorzystania z Promocji.
 4. Po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 3 powyżej Uczestnik uprawniony będzie do zakupu w cenie promocyjnej tj. za 1 zł (słownie: jeden złoty) (dalej: “Cena Promocyjna”) najnowszej wersji aktualnie sprzedawanego w modelu subskrypcyjnym translatora ręcznego lub innego równoważnego urządzenia tłumaczącego, sprzedawanego przez Organizatora w modelu subskrypcyjnym, w okresie uprawniającym Uczestnika do jego zakupu.
 5. Zakup urządzenia w Cenie promocyjnej będzie możliwy w terminie 3 miesięcy liczonych od dnia następującego po dniu, w którym upłynęły 3 lata nieprzerwanego opłacania Usługi tłumaczenia w modelu subskrypcyjnym przez Uczestnika.
 6. W przypadku spełnienia przez Uczestnika warunków Promocji oraz chęci zakupu urządzenia po Cenie promocyjnej Uczesnitk zobowiązany jest złożyć do Organizatora stosownego wniosek w tym zakresie za pośrednictwem wiadomości mailowej na adres kontakt@vasco-electronics.pl albo za pośrednictwem indywidualnego konta Uczestnika utworzone na Platformie.
 7. Uczestnik jest uprawniony do wielokrotnego udziału w Promocji w okresie jej obowiązywania i skorzystania z warunków Promocji, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w ust. 3 powyżej.
 8. W przypadku zakupu kilku urządzeń w modelu subskrypcyjnym w Czasie trwania Promocji, dla każdego urządzenia okres subskrypcji liczony jest odrębnie.
 9. W celu chęci uzyskania informacji dotyczącej okresu, który pozostał Uczestnikowi do spełnienia warunku uprawniającego go do zakupu urządzenia w Cenie promocyjnej, Uczestnik może złożyć do Organizatora stosowne zapytanie za pośrednictwem wiadomości mailowej na adres: kontakt@vasco-electronics.pl.
 10. Szczegóły dotyczące warunków oraz zasad korzystania z modelu subskrypcyjnego określone zostały w Regulaminie Platformy Subskrybcyjnej.

§ 3

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje związane z Promocją mogą być składane przez Uczestnika w formie pisemnej na adres Organizatora: al. 29 Listopada 20, 31-401 Kraków lub mailowo na adres: kontakt@vasco-electronics.pl.
 2. Treść reklamacji powinna zawierać dane identyfikacyjne Uczestnika takie jak imię i nazwisko/nazwę przedsiębiorstwa oraz adres/siedzibę, jak również dokładny opis i powód zgłaszanej reklamacji.
 3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje zainteresowanego Uczestnika w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, w zależności od formy zgłoszenia reklamacji - listem poleconym na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub mailowo na adres, z którego reklamacja została wysłana do Organizatora.

§ 4

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych Uczestników korzystających z Promocji jest Organizator Promocji.
 2. Dane osobowe Uczestników składających reklamacje będą przetwarzane w celu:
  1. umożliwienia Uczestnikowi korzystania z Promocji - podstawą prawną jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  2. rozpatrzenia i odpowiedzi na złożoną reklamację – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na niezbędności przetwarzania do umożliwienia Administratorowi rozpatrzenia i odpowiedzi na złożoną reklamację;
  3. ewentualnego dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu Administratorowi ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obronę przed takimi roszczeniami;
  4. realizacji przez Organizatora nałożonych na niego przez przepisy prawa obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości oraz rozliczeń podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 3. Dane Osobowe Uczestników będą przechowywanie przez okres niezbędny do realizacji Promocji, postępowania reklamacyjnego związanego z Promocją oraz gdy będzie to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pozostających w związku z realizacją Promocji, jak również w celu realizacji przez Organizatora nałożonych na niego przez przepisy prawa obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i rozliczeń podatkowych.
 4. Uczestnik może skontaktować się ze Organizatorem w zakresie wszelkich spraw związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, w tym w celu realizacji przysługujących mu uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych za pośrednictwem maila na adres: gdpr@vasco-electronics.com lub pisemnie na adres Organizatora: al. 29 Listopada 20, 31-401 Kraków.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 6. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rejestracja Konta następuje poprzez zalogowanie się przez Użytkownika do swojego konta w zewnętrznej aplikacji po wybraniu jednej z dostępnych opcji: „Zaloguj się przez Google” lub „Zaloguj się przez Facebook”.
 2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień. Przez przystąpienie przez Uczestnika do Promocji domniemywa się, iż Uczestnik zaakceptował treść Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. W przypadku zmiany treści Regulaminu jego nowa treść zostanie opublikowana na Stronie sklepu internetowego Organizatora. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestnika do daty zmiany Regulaminu, ani pogarszać warunków trwającej Promocji.
 4. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie Sklepu internetowego Organizatora dostępnego pod adresem https://vasco-electronics.pl/regulamin-promocji-wymiana.